ZAKŁADKI

Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANOMINIE

STATUT
Szkoły Podstawowej
w Stanominie
2
Spis treści
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE str. 3
2. CELE I ZADANIA SZKOŁY str. 5
3. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE str. 22
4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY str. 27
5. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH str. 36
6. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY str. 46
7. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA
SZKOŁY Z RODZICAMI str. 56
8. UCZNIOWIE SZKOŁY str. 58
9. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA str. 65
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 97
3
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Szkoła Podstawowa w Stanominie jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedziba szkoły znajduje się w Stanominie w budynkach o numerach 28 i 30.
3. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa w Stanominie używana jest w pełnym brzmieniu
na pieczęciach i stemplach.
4. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą.
5. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA w Stanominie,
78-217 STANOMINO, tel. (0-94) 311 22-82, REGON 330385591.
6. Organem prowadzącym jest Gmina Białogard.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski
Kurator Oświaty w Szczecinie.
§ 2
1. Czas nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3-6 letnich.
3. Od 1 września 2017 roku Gimnazjum w Stanominie zostaje włączone do Szkoły
Podstawowej w Stanominie. Oddziały Gimnazjum będą w strukturze szkoły do dnia
31 sierpnia 2019 roku, kiedy to ostatni uczniowie ukończą szkołę.
§ 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 4
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Stanominie z oddziałami
przedszkolnymi i oddziałami gimnazjum;
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Stanominie;
3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców
– należy przez to rozumieć organy działające w szkole;
4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej;
5) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły,
7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej
opiece powierzono jeden z oddziałów w szkole;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Białogard;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
5
ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające
szkolny zestaw programów nauczania i treści zawarte w programie wychowawczoprofilaktycznym,
a w przypadku uczniów klas gimnazjalnych w programach:
wychowawczym i profilaktyki, dostosowanymi do potrzeb rozwojowych ucznia oraz
potrzeb danego środowiska.
§ 6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z
punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny ( a w przypadku uczniów klas
gimnazjalnych program wychowawczy i program profilaktyki) obejmujące:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły (a w przypadku uczniów klas gimnazjalnych
program wychowawczy i program profilaktyki). Treści wychowawcze i
profilaktyczne realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz
podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,
2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej,
4) trzeci etap edukacyjny – do dnia 31 sierpnia 2019 roku oddziały gimnazjalne.
4. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła
finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§ 7
1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie
całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
6
2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i
zainteresowań;
6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu
drogowym;
8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających
treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i
umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie
rozwoju;
7
14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego
rozwoju;
15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;
16) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i
regionalnej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i
przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany
zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
8
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w
procesie dalszego kształcenia;
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia;
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale
wartościowych celów;
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
9) kształtowanie zainteresowań własnym regionem, lokalnymi tradycjami i
obyczajami oraz zagrożeniami dla regionu;
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i
innych;
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i
zdrowia;
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność
fizyczną i właściwą postawę ciała;
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej,
zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej;
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i
in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych
wychowawczo;
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności;
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich
właściwego stosunku;
19) rozwijanie umiejętności asertywnych;
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
9
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w
relacjach międzyludzkich;
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców
życia rodzinnego;
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym;
25) integrację uczniów niepełnosprawnych.
§ 8
1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym
etapie edukacyjnym;
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły;
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole;
4) organizację zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”;
5) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych w zależności od
przyznanych środków finansowych na ten cel;
6) organizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) pracę pedagoga szkolnego, a także innych specjalistów, wspomaganą badaniami i
zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
8) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie, Sądem
Rodzinnym w Białogardzie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Białogardzie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę;
9) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
10) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych;
11) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
13) umożliwienie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i
czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach
10
filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych
zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach
sportowych;
14) organizację różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki;
15) krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki
odbywa się w następujących formach: wycieczki przedmiotowe, wycieczki
krajoznawczo-turystyczne, imprezy turystyki kwalifikowanej, imprezy wyjazdowe
związane z realizacją programu nauczania.
§ 9
1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych
dziedzinach poprzez:
1) organizowanie zajęć dodatkowych;
2) organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;
3) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach
artystycznych i zawodach sportowych.
2. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego
programu nauczania lub indywidualnego toku nauki.
3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną, realizując programy własne, w
oparciu o odrębne przepisy.
§ 10
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie pracy szkoły w zakresie realizacji z zakresu
pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i
przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
3. Koordynatorem do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
jest pedagog szkolny.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oddziale organizuje wychowawca klasy.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami;
11
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i
nieodpłatne.
§ 11
1. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania;
6) poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela lub osoby o której mowa w art. 15 ust, 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r - Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy o którym
mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
§ 12
1. Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy udzielanej uczniom w formie porad, konsultacji, warsztatów i
szkoleń.
§ 13
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole, w
celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz specjaliści: pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta
pedagogiczny.
12
3. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą;
4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i
specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8;
2) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu
się. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może przekraczać 5.
b) logopedycznych - organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczniów na zajęciach tego
typu nie może przekraczać 4;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników nie może przekroczyć 10, chyba że zwiększenie liczby
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
d) innych o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w szkole. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może
przekroczyć 10.
13
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, - objęcie ucznia pomocą w tej formie wymaga opinii poradni, z
której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie;
4) porad i konsultacji.
5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w
formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się. Liczba uczestników nie może przekroczyć
10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami
uczniów;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów, którzy mają
trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,
wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba
uczestników nie może przekraczać 8;
4) zajęć specjalistycznych, w tym:
a) korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu
się. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może przekraczać 5.
b) logopedycznych - organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczniów na zajęciach tego
typu nie może przekraczać 4;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników nie może przekroczyć 10, chyba że zwiększenie liczby
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
d) innych o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w szkole. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może
przekroczyć 10.
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów
klas VII i VIII oraz oddziałów Gimnazjum, zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa
zawodowego.
14
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - objęcie ucznia pomocą w tej formie
wymaga opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej
formie;
7) porad, konsultacji i warsztatów.
6. Godzina zajęć o których mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 trwa 45 minut, z tym
że dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45
minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych
zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
7. Zajęcia o których mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 prowadzą nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
8. Uczestnictwo w formach zajęć, o których mowa ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 , trwa
do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub
złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia
taką formą pomocy.
9. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i
specjaliści.
10. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub Dyrektora, że uczeń ze względu
na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, ustala okres jej
udzielenia oraz wymiar godzin w których poszczególne formy będą realizowane.
Przy ustalaniu form udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia
się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno- pedagogicznej. Ilość godzin ustala Dyrektor biorąc pod uwagę
ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy
psychologiczno - pedagogicznej.
11. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom
pomocy psychologiczno - pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości
psychofizycznych ucznia.
12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie
oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
13. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy w formach o których
mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 oceniają efektywność udzielanej pomocy i
15
formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę
funkcjonowania ucznia.
14. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust.13, wynika, że mimo
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa
funkcjonowania ucznia dyrektor szkoły za zgodą rodziców występuje do publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i
wskazanie sposobu rozwiązania problemu.
§ 14
1. Dyrektor Szkoły organizuje warunki kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczną – pedagogiczną, zapewniając:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;
2) warunki nauki;
3) zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia związane z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
możliwościami psycho-fizycznymi ucznia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i
socjoterapeutyczne;
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami
pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone w szkole do
końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 20 rok życia.
3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje
się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), zwany dalej
„programem”.
4. Program opracowuje zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący
zajęcia z uczniem zwany dalej „zespołem”.
5. Zespół opracowuje program o którym mowa w ust.3 po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę
i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną.
6. Zespół co najmniej 2 razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu, oraz
w zależności od potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
16
7. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń.
8. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu oraz otrzymują kopię
wielospecjalistycznych ocen oraz programu.
§ 15
1. Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:
1) udzielania doraźnej pomocy medycznej;
2) dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
3) propagowania oświaty zdrowotnej.
§ 16
1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła
udziela pomocy materialnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Białogardzie.
2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły
występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny - zasiłek szkolny.
§ 17
1. W szkole zapewnia się bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom.
Procedury zapewniające bezpieczeństwo w szkole stanowią odrębny dokument i
znajdują się w sekretariacie szkoły.
2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia
ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie Dyrektora
Szkoły,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych
zajęciach,
17
4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym
wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII i oddziałów
gimnazjalnych,
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed
zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do
wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazd i toaletę dla osób
niepełnosprawnych,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu
szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej
uczniów,
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
a także:
12) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
13) pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren
szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie Dyrektora
Szkoły lub kieruje tę osobę do Dyrektora,
14) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza
jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna:
1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z
publicznych środków lokomocji;
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub
udaje się poza miasto;
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
4. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej
przed wyjazdem na wycieczkę.
5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
18
§ 18
1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania
wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli
w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.
§ 19
1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni komputerowej;
3) biblioteki z czytelnią;
4) świetlicy;
5) gabinetu profilaktyki;
6) gabinetu terapii pedagogicznej;
7) gabinetu pedagoga;
8) gabinetu logopedy;
9) sali sportowej;
10) szatni.
19
ROZDZIAŁ 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 20
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu
obowiązku szkolnego uczniów, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
§ 21
1. Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady
Pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków
Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
wewnątrz zespołu szkoły;
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy,
innowacji i podnoszenia kwalifikacji;
4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w
szkole;
20
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII i III
gimnazjum;
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły;
10) występowanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności szkoły;
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza
szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
w obwodzie szkoły;
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, takiego nauczania;
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom;
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i
oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;
21
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia.
4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks
pracy należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
mających status pracowników samorządowych;
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym;
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego;
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie
karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy
naruszenia praw i dobra dziecka;
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
ustawą o związkach zawodowych;
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
22
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i są gromadzone w
Księdze Zarządzeń znajdującej się w sekretariacie szkoły.
§ 22
1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący
Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
§ 23
1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych w szkole;
23
5) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub
program nauczania;
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych;
9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala
statut lub jego zmiany.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
1) Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w
miarę bieżących potrzeb.
2) Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3) Osoby uczestniczące w posiedzeniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
24
§ 24
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest
rada samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin
ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w
sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z
zakresu wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych
przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe
zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole
określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
§ 25
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem.
25
3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole;
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
Dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 26
1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia
dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania
demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
§ 27
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań
wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają
jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor
szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
26
5. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się
następujące zasady postępowania:
1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na
zebraniach Rady Pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz
szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na
zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może
zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są
między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami
Samorządu Uczniowskiego a Dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.
4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.
a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim
rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę
Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz
Dyrektora.
27
ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 28
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31
sierpnia następnego roku.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
4. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły
Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
§ 29
1. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego
obowiązkowe zajęcia lekcyjne.
2. Zasady prowadzenia i korzystania z dziennika elektronicznego zawiera Zarządzenie
Dyrektora Szkoły stanowiące odrębny dokument.
3. Pozostałe dzienniki dokumentujące pracę szkoły prowadzone są w formie papierowej
w tym dzienniki:
1) zajęć dodatkowych, w tym specjalistycznych;
2) zajęć w oddziałach przedszkolnych;
3) pedagoga szkolnego;
4) nauczania indywidualnego;
5) biblioteki;
6) świetlicy szkolnej.
§ 30
1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz organizacji szkoły;
2) tygodniowy rozkład zajęć.
2. Arkusz organizacji Szkoły określa głównie:
1) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
28
2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu
prowadzącego;
3) liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego w tym liczbę
godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
4) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
5) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
6) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym
godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
e) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
f) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
g) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
h) liczbę godzin zajęć świetlicowych.
3. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na
podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
4. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych
i dodatkowych zajęć dydaktycznych-wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 31
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów
zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie
odrębnych uregulowań w tym zakresie.
29
§ 32
1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
2. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do
oddziału klas I- III, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany
oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1.
3. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając
liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.1.
4. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3 i 4,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
6. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
§ 33
1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum liczba uczniów nie
powinna przekraczać 27.
2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum podział na grupy jest
obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych/ informatyki w
oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w
pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w
oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów,
przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości
języka obcego nowożytnego;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż
30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być
prowadzone w grupie oddziałowej, między oddziałowej lub między klasowej,
liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
30
2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum zajęcia wychowania
fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone
łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
§ 34
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia
edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
6. Szczegółowy rozkład obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych
dla poszczególnych oddziałów i grup przedmiotowych w drugim i trzecim etapie
edukacyjnym określa tygodniowy rozkład zajęć.
§ 35
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje:
1) zajęcia dodatkowe, w tym koła zainteresowań, sportowe, artystyczne i inne,
stosownie do posiadanych środków finansowych, które prowadzone są w grupach
międzyklasowych i poza systemem klasowo-lekcyjnym.
2) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, liczbę uczestników zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 36
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest
wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok
szkolny.
31
§ 37
1. W przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub
3) pomoc nauczyciela.
2. W przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust.
1 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem
społecznym, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo
nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
§ 38
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.
5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym
terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
7. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub
zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 39
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII i oddziałów gimnazjum organizowane są zajęcia
edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
32
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w
zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 40
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i
mediatorem w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności wychowawczej pożądane jest
prowadzenie przez wychowawcę oddziału w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach w trakcie
trwania roku szkolnego:
1) z urzędu;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
5. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora Szkoły
charakteru wiążącego.
6. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie
14 dni od daty otrzymania wniosku.
7. Formy spełniania zadań wychowawczych wychowawca dostosowuje do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 41
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej
oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna
służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe
nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w
pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i
kulturalno-rekreacyjnej.
33
3. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o
wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z
różnych przedmiotów.
4. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych
nośników cyfrowych itp.);
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów;
3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej;
4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie
wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości, w rozwijaniu zainteresowań i
uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu
wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek;
5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych;
6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w
doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów
multimedialnych;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej i przedmiotów, poradników
metodycznych i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w
bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
34
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów
multimedialnych;
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów
multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz
innych dokumentów prawa szkolnego,
e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki
publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
6. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy określa regulamin wewnętrzny biblioteki.
§ 42
1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
2. Do świetlicy przyjmowani są z urzędu uczniowie korzystający z dowozów szkolnych.
3. Do świetlicy mogą być przyjęci uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole
ze względu na czas pracy ich rodziców. Przyjęcie następuje na wniosek rodziców w
uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
4. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach
wychowawczych.
5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
6. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze
45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
7. Świetlica pełni funkcje:
1) opiekuńczą;
2) wychowawczą;
3) profilaktyczną;
4) edukacyjną.
35
8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w
zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem
szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy
znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.
§ 43
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
Dyrektorem Szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi
nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 44
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie oraz
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy w szkole jest pedagog szkolny.
3. W szkole mogą działać na zasadach wolontariatu, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły.
4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców.
36
ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 45
1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.
3. Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w trybie i na
warunkach określonych w odrębnych przepisach.
4. Liczbę oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Szkoły.
5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25.
§ 46
1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości
dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.
2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej”.
§ 47
1. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach
przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie.
2. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i
zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
z zachowaniem ustalonego tygodniowego wymiaru tych zajęć.
4. Cele i zadania oddziału przedszkolnego realizowane są podczas zajęć grupowych i
indywidualnej pracy z dzieckiem.
5. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka
religii, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się
danym oddziałem w ciągu całego etapu przedszkolnego.
7. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania,
wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
37
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§48
1. Cele i zadania edukacji i wychowania w oddziałach przedszkolnych określono w
rozdziale 2, w §7 statutu.
2. Wynikające z celów zadania, o których mowa w ust.1, przedszkole realizuje w
ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) poznawczy obszar rozwoju dziecka;
5) język obcy nowożytny;
§49
1. Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:
1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka;
2) wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju oraz trudności wychowawczych i
zapobieganie ich rozwojowi;
3) pomoc rodzicom w kierowaniu do poradni specjalistycznej;
4) wdrażanie do procesu wychowania i nauczania zaleceń i wskazań specjalistów z
poradni psychologiczno-pedagogicznej;
5) prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
§50
1. Oddział przedszkolny wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go
do nauki w szkole:
1) organizuje współpracę z rodzicami;
2) zapoznaje rodziców z zadaniami realizowanym w oddziale przedszkolnym;
3) zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki i nauczania;
4) uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań;
5) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
6) stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności, kształtowania nawyków
higienicznych i kultury bycia;
38
7) stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
8) współpracuje ze Szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej;
9) umożliwia dziecku zdobywanie różnorodnych doświadczeń wpływających
stymulująco na ich rozwój;
10) stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności czytania i
pisania, liczenia, stosowania i tworzenia symboli i znaków.
§ 51
1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
2) odpowiednie warunki do wychowania i opieki, pomoce i środki dydaktyczne;
3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do
indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem
odpowiednich form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej;
4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb dzieci;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 52
1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i
umożliwianie ich zaspokajania;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i
nauczycieli;
5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust.1 realizowane są we
współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi
poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz
podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana w oddziale przedszkolnym
realizowana może być w formie wskazanej w §13, ust.6, pkt 1- 4 .
39
4. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w przedszkolu rodziców dziecka.
5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu na wniosek dyrektora zapewniają
poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 53
1. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej i religijnej poprzez:
1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich;
2) wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
3) rozwijanie wrażliwości moralnej;
4) dbanie o kulturę języka polskiego;
5) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka;
6) ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury,
pracowników, rodziców;
7) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny;
8) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców;
9) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej;
10) kultywowanie tradycji i obyczajów;
11) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi;
12) wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych;
13) przybliżanie tradycji i kultury regionu;
14) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i
przeżywaniu wartości uniwersalnych.
2. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
realizowane jest poprzez:
1) wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe;
2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze
patriotycznym;
3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych;
4) udział w ważnych wydarzeniach dla środowiska lokalnego i regionu.
40
§ 54
1. Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią:
1) zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą;
2) zajęcia dodatkowe;
3) spontaniczna działalność dzieci;
4) prace porządkowe i samoobsługowe;
5) współpraca z rodzicami, placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami
podstawowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.
§ 55
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w
oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą
programową wychowania przedszkolnego.
2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają
odrębne przepisy.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie
określonym w odrębnych przepisach.
4. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład
dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i
higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń
programowych.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
1) proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną
działalnością dzieci;
2) potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od pogody;
3) godziny posiłków.
41
§ 56
1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom stałą opiekę podczas zajęć w Szkole oraz
poza Szkołą.
2. Dzieci przebywające w Szkole pozostają pod opieką nauczyciela, który organizuje
im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i planem
pracy.
3. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach przepisy bhp,
ppoż., ruchu drogowego.
4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować miejsca
przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i
inne narzędzia.
5. Dziecko uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w
oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
tych zajęć.
6. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod
opieką nauczyciela – bibliotekarza.
7. Nauczyciel opuszcza oddział po przybyciu drugiego nauczyciela oddziału, uprzednio
informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Szkoły bez względu na
zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
9. Wycieczki i spacery poza teren szkoły powinny odbywać się przy udziale
wymaganej liczby opiekunów.
10. Przed każdym wyjściem na plac zabaw, jego teren powinien być skontrolowany przez
pracownika obsługi, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie i sprawność
sprzętu.
11. W czasie pobytu w Szkole dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie
przystosowanej do wieku i potrzeb.
12. Przebywanie dzieci na powietrzu uzależnione jest od panujących warunków
atmosferycznych.
§ 57
1. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach
ustalonych przez Szkołę.
2. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania dziecka przez inną osobę upoważnioną
przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
3. Rodzice lub inna upoważniona przez nich osoba powinna w szatni przygotować
dziecko do pobytu w oddziale przedszkolnym, a następnie przekazać je
dyżurującemu pracownikowi Szkoły (woźna, pomoc nauczyciela) lub nauczycielowi
oddziału, do którego dziecko uczęszcza.
42
4. W sytuacji, gdy dziecko zostało przyprowadzone do Szkoły po wyznaczonym czasie,
rodzice lub inna upoważniona osoba jest zobowiązana do doprowadzenia dziecka do
sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela.
5. Pracownicy Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pozostawione przez rodziców lub inną upoważnioną osobę przed budynkiem Szkoły,
w szatni, łazience.
§ 58
1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona
temperatura lub inne niepokojące objawy).
2. Do oddziału przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi. Stan
zdrowia dziecka przyprowadzanego do Szkoły nie może zagrażać bezpieczeństwu
fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.
3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, nauczyciel
podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka ze Szkoły.
4. Rodzice dziecka zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału
przedszkolnego w sytuacji wystąpienia u niego stanu, o którym mowa w ust.3.
5. W przypadku braku skuteczności działań, o których mowa w ust.4, nauczyciel
niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
§ 59
1. Rodzice dziecka zobowiązani są do jego odbierania w godzinach ustalonych przez
Szkołę.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez
rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
3. Dziecko może być odbierane ze Szkoły przez rodziców lub inną upoważnioną przez
nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.
4. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała ze Szkoły inna
upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani
są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in.
dane osoby upoważnionej.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust.4, może zostać zmienione lub odwołane w
każdym czasie.
6. Osoba wskazana przez rodziców dziecka do przyprowadzania i odbioru dziecka ze
Szkoły legitymuje się pisemnym upoważnieniem do dokonywania tych czynności.
7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.6, może
zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dowodem osobistym.
8. Nauczyciel oddziału przedszkolnego lub inny pracownik Szkoły przekazujący
dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych
w upoważnieniu.
9. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z oddziału przedszkolnego w
wyznaczonym czasie, nauczyciel przekazuje je pod opiekę świetlicy szkolnej.
43
10.
§ 60
1. Nauczyciele do pracy w oddziale przedszkolnym są zatrudniani według potrzeb na
podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
2. Zadaniem pracowników Szkoły niebędących nauczycielami jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania oddziału przedszkolnego, utrzymanie sali i jego otoczenia
w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala
Dyrektor Szkoły.
3. Do obowiązków wszystkich pracowników Szkoły należy dbałość o zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim dzieciom pozostającym pod ich opieką.
§ 61
1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie
zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w
Szkole oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;
5) powiadomienie Dyrektora Szkoły o wypadku dziecka;
6) zgłaszanie poprzez wpisanie w zeszyt wyjść wszelkich wyjść poza teren szkoły.
2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają
pracownicy administracyjno-obsługowi Szkoły.
§ 62
1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach
wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie
metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości
rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań
wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w
formie zaproponowanej przez rodzica;
8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
9) angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego.
44
§ 63
1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy
wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
1) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy szkoły
oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
2) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Szkole;
3) wybór programu wychowania przedszkolnego;
4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji
zleconej przez Dyrektora Szkoły,
5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz
niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
7) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska
wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w oddziale
przedszkolnym;
10) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych;
11) dbałość o estetykę pomieszczeń;
12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
2. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się
sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
3. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków
ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na
rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości
szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie
wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
zapobiegających wadom postawy.
§ 64
1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz
dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:
1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z
dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem;
45
4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym
przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).
§ 65
1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, wyspecjalizowanych
placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest wykonywać inne czynności
zlecone przez Dyrektora Szkoły wynikające z działalności oddziału przedszkolnego.
§ 66
1. Oddział przedszkolny oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
1) porady i konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
2) zebrania grupowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;
3) dni otwarte;
4) pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;
5) pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;
6) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
7) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców i rozwiązywania
problemów wychowawczych.
2. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy
oddziału przedszkolnego w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas
spotkań z nauczycielami.
46
ROZDZIAŁ 6
11. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 67
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach
niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady
wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące
pracowników samorządowych.
§ 68
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor może tworzyć
stanowisko wicedyrektora zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Białogard.
2. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego Dyrektor Szkoły opracowuje
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
3. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres
zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
4. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, a w
szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępstwo dyrektora pełni
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i rozciąga się ono na wszystkie zadania i
kompetencje dyrektora.
§ 69
1. Dyrektor zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami. Należą do nich:
1) sekretarz szkoły;
2) sprzątaczki
3) konserwator;
2. Zakres obowiązków tych pracowników określa Dyrektor Szkoły.
3. Wynagrodzenie ich jest ustalane według stawek osobistego zaszeregowania zgodnie
z regulaminem płac.
47
4. Pracownicy niepedagogiczni współpracują w utrzymaniu porządku, bezpieczeństwa
w szkole z nauczycielami oraz uczniami i rodzicami.
§ 70
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może
przekraczać 40 godzin tygodniowo zgodnie z zapisem w „Karcie Nauczyciela”.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt. 1. oraz ustalonego wynagrodzenia
nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z uczniami;
2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
§ 71
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
3. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
48
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w
swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) pełni funkcję koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
swoim oddziale, w tym celu współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i
innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów,
5. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym
szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki
dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z
jego możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn
absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach
ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę,
czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie
przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków
zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem
szkolnym i rodzicami ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych
działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
49
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących,
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach
zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach
szkolnych, problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej
Zarządzeniami Dyrektora Szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z
zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,
harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
6. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od
dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających
szkołę.
7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora szkoły w
następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
2) w wyniku decyzji Dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami
wychowawczymi,
3) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana
wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
8. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem
samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
9. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora
Szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
§ 72
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę
moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
50
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi
zasadami oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
7) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń
Dyrektora szkoły w tym zakresie,
8) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie
informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
9) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
10) udzielać pomocy uczniowi w trakcie bieżącej pracy,
11) indywidualizować proces nauczania,
12) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
13) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.
.
4. Nauczyciele odpowiedzialni za pracownie przedmiotowe oraz salę gimnastyczną
zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu
szczegółowych regulaminów, instrukcji korzystania z tych pomieszczeń oraz
zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.
5. Nauczyciel osobiście odpowiada za uzupełnienie wszystkich potrzebnych danych
w dzienniku elektronicznym, oraz dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów.
§ 73
1. Do obowiązków pedagoga w Szkole należy w szczególności:
51
1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych uczniów, lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców i nauczycieli,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości i predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów, lub
trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9). planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
10). działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
11. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i
jego ewaluacji,
12. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
13. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie i innymi
poradniami specjalistycznymi;
14. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo
-wychowawczymi działającymi na rzecz pomocy dziecku.
52
§ 74
1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i
eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 75
1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły
wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę
realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.
§ 76
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami
53
2) w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów
oddziaływań terapeutycznych;
3) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w
życiu przedszkola, szkoły i placówki;
4) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy
6) z rodzicami uczniów;
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 77
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i
pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.
§ 78
1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
54
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla
wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz
dbałości o zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
§ 79
1. W szkole działają zespoły problemowo-zadaniowe, składające się z nauczycieli
prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym etapie edukacyjnym
2. Do zadań zespołu należy:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów
badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek
zespołu.
§ 80
1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania
problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, wychowawcy oraz wskazani przez dyrektora
szkoły w miarę potrzeb inni nauczyciele.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek
zespołu.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
55
4) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała
ewaluacja,
5) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez
ogólnoszkolnych środowiskowych;
6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia.
§ 81
1. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły podejmują zadania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
2. Zasady bezpieczeństwa dla uczniów
1) Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie
szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
2) Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w
czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia.
3) W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia
komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
z regulaminami tych pomieszczeń.
4) W czasie przerw uczniowie z wyjątkiem klas I-III opuszczają sale lekcyjne.
5) Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia.
6) W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią
nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
7) W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie
przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których
zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
8) Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą.
9) Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają
na to warunki atmosferyczne.
10) Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną
nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
11) Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub
ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje
wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy
usprawiedliwioną nieobecność z komentarzem zawierającym podstawę zwolnienia
ucznia.
12) Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele,
organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to
zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
56
ROZDZIAŁ 7
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 82
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać
wychowawczą rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i
religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku
szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie
szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w
oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki
określonych w tym zezwoleniu,
6) zapewnienia dziecku do ukończenia 7 roku życia opieki w drodze do szkoły i w
czasie jego powrotu,
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania
dziecka ze szkoły.
§ 83
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu
rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich
upoważnioną.
57
2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do
zwolnienia ucznia jest pedagog lub dyrektor.
§ 84
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej
współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i
rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z
nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym
przez regulamin Rady Rodziców.
4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora
Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
58
ROZDZIAŁ 8
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 85
1. Przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej odbywa się w trybie i na warunkach
określonych w odrębnych przepisach na podstawie zgłoszenia rodziców. Uczniowie
zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci, jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
1) Obowiązek szkolny trwa do ukończenia przez ucznia osiemnastego roku życia.
2) W przypadku, gdy uczeń ukończył osiemnasty rok życia i nie zdołał ukończyć
Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum, ma prawo kontynuować naukę aż do
ukończenia danego typu szkoły. Uczeń ten może być skreślony z listy uczniów
uchwałą Rady Pedagogicznej w przypadku gdy:
a) zachowanie ucznia jest niezgodne z obowiązującym Statutem Szkoły,
b) liczba nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia daje podstawę do tego,
by go nie klasyfikować.
3) W roku szkolnym 2018/2019 może zostać przyjęty uczeń, który w roku szkolnym
2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III Gimnazjum.
4) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej można przyjąć dziecko sześcioletnie,
które:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
§ 86
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia
stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji,
wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój
galowy.
1) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
2) chłopcy: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie,
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
59
4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach
niepozostawiającej śladów.
5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu.
§ 87
1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe
uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku
ich naruszenia.
2. Podstawowe uprawnienia ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie
publicznego ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, jako Katalogu praw i
obowiązków ucznia.
§ 88
1. Do podstawowych praw ucznia, w tym wynikających również z Konwencji o
prawach dziecka, należy:
1) prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i
uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych
źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen,
otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie
decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
2) prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia
Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra
innych osób;
3) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnowychowawczym
i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej
rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania
godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania,
stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu
na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz
jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo
dowiedzenia swoich racji;
4) prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji
rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich
informacji z nim związanych;
5) prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego
zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki
wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
6) prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw
świątecznych;
7) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
60
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu
nauczania;
8) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych
sposobów kontroli postępów w nauce;
9) prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
10) prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
11) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania
ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
12) prawo do uzyskiwania informacji o przewidywanych dla niego ocenach
śródrocznych i rocznych zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
13) prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego,
oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
§ 89
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub
naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie, powinna zawierać uzasadnienie.
4. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.
5. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
6. Skargi nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
7. Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej
o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8. Wnoszący skargę otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej o sposobie
rozstrzygnięcia sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi odpowiadają osoby, na które
dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie, ale
nie później niż 30 dni od daty wniesienia.
61
§ 90
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i
stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z
planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowywać podczas
lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po
upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
5) uczęszczania na wybrane przez siebie lub wskazane za zgodą rodziców zajęcia
pozalekcyjne,
6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 3
dni od stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez
rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie (telefonicznie) wychowawcy
klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o
usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
10) dbania o piękno mowy ojczystej,
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
13) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
14) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
15) szanowania poglądów i przekonań innych,
16) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
62
17) zachowywania tajemnic korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
18) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i
nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
19) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
20) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
21) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego
naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
22) noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego,
23) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie
sprzętu):
a) za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym,
b ) tylko w czasie przerw między zajęciami,
c) rejestrowania obrazów i dźwięków, a następnie ich odtwarzania, tylko za
zgodą osób rejestrowanych.
Niezastosowanie się do powyższych ustaleń skutkuje odebraniem urządzenia i
złożeniem w depozycie w sekretariacie szkoły.( prawo odebrania urządzenia z depozytu
ma rodzic ucznia).
2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach
określonych przez Dyrektora Szkoły.
§ 91
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub organ prowadzący szkołę,
6) list pochwalny do rodziców;
7) wpis do „Złotej Księgi”;
8) otrzymanie tytułu „Najlepszego Absolwenta”
63
2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
3. Nagrody, o których mowa w ust.1 i 2, mogą być łączone ze złożeniem ich do
dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia
nagrody.
4. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu szkoły,
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach
sportowych,
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z
uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody
przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie
sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje
sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
§ 92
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie
statutu szkoły.
2. Uczeń może zostać ukarany za:
1) umyślne zachowanie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
2) lekceważące lub wulgarne zachowanie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
3) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia lub stosowanie
wobec innych przemocy fizycznej;
4) spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie lub rozprowadzanie środków
odurzających na terenie Szkoły lub poza nią;
5) fałszowanie lub niszczenie dokumentacji szkolnej;
6) kradzież lub inne wykroczenia przeciwko prawu;
7) nagminne naruszanie innych postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w
szkole.
3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady
Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
4. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,
2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,
64
3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
4) nagana dyrektora szkoły,
5) kara przeniesienia ucznia do innej szkoły z zastrzeżeniem § 93 ust.1 pkt 1-2,
§ 93
1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty
na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 92 ust. 4 p. 1–4 nie wpłynęło na poprawę postępowania
ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
§ 94
1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
§ 95
1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia
uzasadnionego odwołania do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor Szkoły
w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora
szkoły. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o
rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu
uczniowskiego.
3. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w okresie 6-ciu
miesięcy, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za
niebyłą.
4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne
środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że
kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.
65
ROZDZIAŁ 9
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 96
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zwany dalej WZO, zostały opracowane na
podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3
sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej oraz dotychczasowego
Gimnazjum.
3. Integralnym składnikiem WZO są przedmiotowe zasady oceniania, zwane dalej PZO.
§ 97
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie ucznia
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
66
4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
§ 98
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
4. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające
na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.
67
5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
6. Począwszy od klasy IV ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według
następującej skali:
Nazwa stopnia
Zapis cyfrowy
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Niedostateczny 1
7. W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie „+” bez oceny.
8. Zasady przyznawania ocen bardzo dobrych za otrzymane „plusy” zawarte są w
Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
9. Ustala się minimalną ilość ocen w zależności od ilości tygodniowych godzin
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) minimum 7 ocen w semestrze z przedmiotu, z którego jest 4 lub więcej godzin w
tygodniu,
2) minimum 4 oceny w semestrze z przedmiotu, z którego są mniej niż 4 godziny w
tygodniu.

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mniejszą liczbę ocen niż ustanowiono w p.9

§ 99
1. Wykorzystuje się następujące formy sprawdzania i oceniania wiadomości:
1) Doraźnie formy sprawdzania:
a) kartkówka,
b) przygotowanie do zajęć,
c) pisemna indywidualna praca na lekcji,
d) odpowiedź ustna,
e) aktywność na lekcji
f) prowadzenie zeszytu lub zeszytu ćwiczeń
g) referat
2) Długofalowe formy sprawdzania:
a) praca klasowa,
b) sprawdzian,
68
c) praca śródroczna lub roczna,
d) praca długoterminowa.
2. Nauczyciele mają prawo określenia w Przedmiotowych Zasadach Oceniania
wybranych form oceniania wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie bieżące musi być prowadzone systematycznie i równomiernie rozłożone na
cały rok.
4. Ustala się wagę ocen: oceny za doraźne formy sprawdzania (aktywność, odpowiedź
ustna, zadanie, przygotowanie do zajęć, ocena za zeszyt, referat) – waga 1, kartkówki – waga
2, oceny za długofalowe formy sprawdzania (sprawdzian, praca klasowa, ) – waga 3.
5. Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Każda praca
klasowa musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem (minimum) i
poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte tą pracą.
Jeżeli znajomość terminu pracy klasowej będzie przez uczniów wykorzystywana do
różnych „uników”, wagarów lub ucieczek, nauczyciel ma prawo bez podania terminu
przeprowadzić pracę klasową. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
ucznia nauczyciel powinien udzielić uczniowi pomocy w kwestii dydaktycznej i
uzgodnić rozsądny termin uzupełnienia zaległości i napisania pracy. Prace klasowe są
obowiązkowe. Po sprawdzeniu pracy klasowej nauczyciel winien omówić wyniki i
poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy. Praca klasowa powinna być sprawdzona
w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni.
6. Sprawdzian to praca pisemna obejmująca kontrolę wiadomości i umiejętności,
obejmująca treści kształcenia z więcej niż trzech tematów. Powinna być
zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. Liczba sprawdzianów nie może
przekraczać 2 w jednym tygodniu. Sprawdzian powinien być sprawdzony i oceniony
w terminie do dwóch tygodni.
7. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać pracy klasowej lub sprawdzianu z
całą klasą, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej i sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu miesiąca od daty rozdania
prac. Uczeń pisze ją tylko raz. Punktacja jest taka sama jak za pracę pierwotną.
Otrzymana ocena jest ostateczna i wpisywana przy ocenie pierwotnej, jako jej
poprawa. Prace klasowe i sprawdziany są dokumentacją pedagogiczną, która trzeba
przechowywać do końca danego roku szkolnego.
9. Kartkówka jako pisemną formą sprawdzania bieżących wiadomości i umiejętności
obejmuje treści edukacyjne co najwyżej z trzech ostatnich tematów i może być
przeprowadzona na każdej lekcji bez zapowiedzi.
10. Nie wystawia się ocen za wypowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych,
69
sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godz. 18.00) lub
kilkudniowej wycieczce szkolnej.
11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
12. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów
uzasadnia się w formie pisemnej na wniosek rodzica (prawnego opiekuna), zaś oceny
pozostałych form sprawdzania uzasadnia się w formie ustnej.
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace udostępnione są uczniowi podczas zajęć.
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą się zapoznać z pracą ucznia w szkole, w
terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) nie
mogą dokonywać żadnych poprawek w otrzymanych do wglądu pracach.
14. Dla prac pisemnych ocenianych według kryteriów punktowych obowiązuje
następująca skala:
96% - 100% - stopień celujący
86% - 95% - stopień bardzo dobry
71% - 85% - stopień dobry
51% - 70% - stopień dostateczny
31% - 50% - stopień dopuszczający
30% i poniżej – stopień niedostateczny
13. W ciągu tygodnia mogą odbyć się dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany, albo
jedna praca klasowa i jeden sprawdzian.
12. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie
uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustaleniu nowego terminu ust. 15 nie obowiązuje.
§ 100
1. Rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informowani o postępach dziecka,
podczas zebrań, dni otwartych, których roczny harmonogram podaje dyrektor do
końca września danego roku szkolnego oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą
lub nauczycielem.
2. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
zobowiązani są do udzielania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach
w formie pisemnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań lub w
czasie indywidualnych, wcześniej uzgodnionych, spotkań.
70
3. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie odczytują na bieżąco wpisów w dzienniku
elektronicznym, nie uczestniczą w zebraniach lub indywidualnych spotkaniach
z wychowawcą oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne
zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka
w nauce.
§ 101
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych zajęciach edukacyjnych w miesiącu wrześniu, co
dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w miesiącu
wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji
zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) – po dokonaniu
jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez
siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych
zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w
terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w
dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,
co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do
którego dołączona jest podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym spotkaniu klasowym
we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica (prawnego opiekuna) ze
szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego
obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic
(prawny opiekun) winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
71
4. Dokumenty dotyczące szczegółowych warunków i sposobów oceniania
wewnątrzszkolnego są do wglądu w bibliotece szkolnej, oraz zamieszczone na stronie
internetowej szkoły.
§ 102
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wyżej wymienionych, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie
tej opinii.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych (techniki),
plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 103
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
72
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na
czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych (informatyki) na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej
opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych (informatyki) uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Decyzja o zwolnieniu nie jest jednoznaczna z samowolnym opuszczeniem przez
ucznia lekcji z tych zajęć.
5. Uczeń zwolniony z zajęć w czasie lekcji przebywa pod opieką nauczyciela uczącego
danego przedmiotu lub w wyjątkowych przypadkach pod opieką nauczyciela
świetlicy, biblioteki lub pedagoga.
§ 104
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I
półrocza.
3. Poprzez ustalenie ocen śródrocznych należy rozumieć ostateczną ocenę z zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych wpisaną w elektronicznym dzienniku zajęć
lekcyjnych na 7 dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i zatwierdzoną
uchwałą Rady Pedagogicznej.
4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) celujący – 6
2) bardzo dobry- 5
3) dobry – 4
4) dostateczny – 3
5) dopuszczający – 2
6) niedostateczny – 1
5. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub w
73
szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela)
inni, upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciele.
6. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne lub w
szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela)
inni, upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciele.
7. Uzyskaną średnią ważoną ocen cząstkowych zaokrągla się do całości, która stanowi
ocenę śródroczną, według reguły: od 0,6 włącznie z nadmiarem.
8. Ostateczne ustalenie oceny śródrocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może
być poprzedzone egzaminem klasyfikacyjnym.
9. Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
10. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po
uwzględnieniu uzyskanej przez uczniów liczby punktów. Opinie dokumentuje się na
zbiorczej karcie oceny zachowania, którą przechowuje wychowawca w swojej
dokumentacji.
11. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
zgodnie z terminarzem dla danego roku szkolnego.
12. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
§ 105
1. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
74
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
2. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie VIII i w klasie III
gimnazjum.
3. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy
IV, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
4. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w ciągu roku .Uzyskaną średnią
zaokrągla się do całości, która stanowi ocenę roczną, według reguły: od 0,6 włącznie
z nadmiarem.
5. W uzasadnionych przypadkach (np. uwzględniając motywację lub możliwości
rozwojowe ucznia) nauczyciel może podnieść uzyskaną średnią ocenę roczną o jeden
stopień.
6. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV, ustala
się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
7. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.
8. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
75
9. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po uwzględnieniu
uzyskanej przez uczniów liczby punktów. Opinie dokumentuje się na zbiorczej karcie
oceny zachowania, którą przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji.
10. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
11. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
12. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
13. Poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy
rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w
odpowiednim miejscu e-dziennika na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem
Rady Pedagogicznej,
14. Poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć
ocenę wpisaną przez wychowawcę w odpowiednim miejscu e-dziennika na 2
tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,
15. Informację ustną o ocenach, o których mowa w ust. 14 przekazuje uczniowi
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po wpisaniu oceny przewidywanej.
16. Informację pisemną o ocenach o których mowa w ust. 14 przekazuje rodzicowi
(prawnemu opiekunowi) wychowawca klasy na zebraniu.
17. Informację o zebraniu z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka
ucznia, ogłoszenie w terminarzu e-dziennika, wywieszenie informacji na tablicy
informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
18. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na wymienionym zebraniu lub brak
potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z
obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic (prawny opiekun)
winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
§ 106
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
76
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1 zgłasza się pisemnie do dyrektora szkoły w
ciągu dwóch dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania
informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia do dyrektora
szkoły podania, o którym mowa w ust. 1 w terminie dwóch dni po przekazaniu
informacji o ocenach przewidywanych.
4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod
warunkiem złożenia do dyrektora szkoły podania, o którym mowa w ust. 1, w
terminie dwóch dni po przekazaniu informacji o ocenach przewidywanych.
5. W przypadku stwierdzenia, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala przewidywaną
roczną ocenę z zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala
przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
77
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wskazany do udziału w komisji
przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
9. Komisja, ustala przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 2
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną przewidywaną roczną ocenę.
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z
uzasadnieniem.
11. Do protokołu sporządzonego z przebiegu sprawdzianu wiadomości i umiejętności
ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
13. Tryb w sprawie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania
78
przeprowadza się w tygodniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie rady
klasyfikacyjnej.
§ 107
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki w szkole z plastyki, muzyki, zajęć technicznych (techniki), zajęć
komputerowych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
zajęcia techniczne (technika), plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
79
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności oraz ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązki
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzony ten egzamin
12. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia
z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzaminy wciągu jednego dnia.
14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
80
16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
20. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 108
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
81
4. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie 1. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wskazany do udziału w komisji
przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
82
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokoły stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Do protokołu sporządzonego z przebiegu sprawdzianu wiadomości i umiejętności
ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 109
1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ustępie 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.
4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia religii, jak i na zajęcia z etyki
ma wliczane do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z
każdego z tych zajęć.
83
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad
wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po
ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 110
1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych(techniki), zajęć
komputerowych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
7. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
84
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako osoba egzaminująca może być
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
§ 111
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny wyższe od
oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu zewnętrznego, określonego
odrębnymi przepisami prawa oświatowego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 112
1. W klasach I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalane są w skali od 1 do 6 i stosowane są w formie ustnej i pisemnej.
85
2. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie.
Nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek. Nagradza pochwałą.
Informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, o jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie. Udziela pomocy, informuje co zrobił dobrze, jak powinien
się dalej uczyć. Motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce.
3. Ocenianie bieżące jest wzbogacane poprzez gromadzenie: kart pracy dziecka, prac
plastycznych, literackich, kart samooceny. Obejmuje sprawdziany, testy,
rozwiązywanie zadań, prace domowe.
4. Szczegółowe obszary i kryteria oceniania nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
opisuje w przedmiotowym systemie oceniania.
5. W klasach I-III wychowawca klasy podczas pierwszego w roku zebrania klasowego
zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o
wymaganiach oraz zapoznać ze szczegółowymi kryteriami ocen z form oceny opisowej
w taki sposób, aby rodzice (prawni opiekunowie) poznali jej znaczenie treściowe i
odniesienie do wymagań edukacyjnych.
6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
7. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi.
8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.7
uwzględnia poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Ocena roczna poprzedzona jest przewidywaną oceną przedstawioną rodzicom na dwa
tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
10. Ocenę śródroczną i roczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone
informacje oraz ocenę opisową z języka angielskiego, wychowania fizycznego i zajęć
komputerowych (klasa I, II, III) przekazaną przez nauczyciela danych zajęć.
11. Uczeń klas I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy
I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
86
13. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy, po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów), po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
§ 113
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
2) ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania,
3) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania,
4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie, motywowanie go do dalszych postępów w zachowaniu,
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o zachowaniu.
4. Wprowadza się wymóg zapisywania w e-dzienniku pozytywnych oraz negatywnych
działań ucznia w trakcie semestru przez wszystkich nauczycieli z uwzględnieniem
zasad punktowania.
5. Szczegółowe zasady punktowania:
1) Ilość zdobytych przez ucznia punktów ma wpływ na ustalenie śródrocznej/rocznej
oceny zachowania, przy czym liczba punktów oceny rocznej jest średnią
arytmetyczną sumy punktów uzyskanych w poszczególnych semestrach.
2) Ilość uzyskanych punktów odpowiada ocenie zachowania wg następującej skali:
Ocena zachowania Ilość punktów
wzorowe 200 i więcej
bardzo dobre 160 – 199
dobre 120 –159
poprawne 80 – 119
87
nieodpowiednie 40 – 79
naganne 39 i mniej
3) Uczniowie mogą otrzymać punkty za następujące działania:
PUNKTY UJEMNE
L.P. RODZAJ DZIAŁANIA ILOŚĆ
PUNKTÓW
1 Godzina nieusprawiedliwiona. 1
2 Nieuzasadnione spóźnienie. 0,5
3 Ucieczka z zajęć obowiązkowych, dodatkowych lub uroczystości
szkolnych.
20
4 Fałszowanie podpisów lub dokumentów. 30
5 Samowolne oddalanie się z terenu szkoły, od grupy wycieczkowej. 20
6 Niewypełnianie obowiązku dyżurnego. 5
7 Łamanie przepisów szkolnych – ściąganie, kłamstwa, odpisywanie prac
domowych, używanie wulgarnego słownictwa...
10
8 Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów, których użycie stwarza
zagrożenie dla zdrowia lub życia
30
9 Przeszkadzanie na lekcji 10
10 Używanie urządzeń telekomunikacyjnych(bez zgody nauczyciela) na
lekcji, filmowanie i fotografowanie.
20
11 Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw. 5-10
12 Świadome niszczenie mienia szkolnego oraz rzeczy innych osób. 10 - 30
13 Prowokowanie kłótni, zaczepki, wyzwiska, niedozwolone gesty, bójki
uczniowskie
5-30
14 Wygląd niezgodny z regulaminem szkolnym. 5
15 Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły 20
16 Niewłaściwa postawa i zachowanie w czasie uroczystości szkolnych i
pozaszkonych.
5-20
17 Wyłudzanie i szantaż. 20
18 Kradzież, włamanie 20-50
19 Posiadanie, używanie na terenie szkoły, wycieczek, wyjść substancji
niedozwolonych (papierosy, alkohol, ...)
20-50
20 Udowodniony udział w czynie karalnym lub przestępstwie. 150
21 Niewywiązywanie się z podjętych obowiązków lub funkcji. 10
22 Brak zaliczenia Projektu Edukacyjnego (Gimnazjum) 30
23 Niesystematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, odmowa
wykonywania zadań – jednorazowo w semestrze.
5-20
88
PUNKTY DODATNIE
1 Udział w konkursie wiedzowym – etap szkolny 5-15
2 Udział w konkursie wiedzowym – etap gminny, mędzyszkolny 10-20
3 Udział w konkursie wiedzowym – etap powiatowy i rejonowy 20-50
4 Udział w konkursie wiedzowym – etap wojewódzki i ogólnopolski 30-80
5 Udział w konkursach artystycznych i sportowych – etap szkolny 5-10
6 Udział w konkursach artystycznych i sportowych – etap pozaszkolny 10-50
7 Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, środowiskowych.... 5-20
8 Pomoc kolegom w nauce. 5-10
9 Praca na rzecz klasy i szkoły(gazetki, organizacja imprez...), pomoc
pracownikom szkoły
5-20
10 Rozwiązywanie konfliktów sposobami pokojowymi 10
11 Wyjątkowa kultura osobista, dobre maniery... max. 15 p. w semestrze 1-15
12 Wywiązywanie się z podjętych zadań i funkcji. 10
13 Efektywna działalność w Samorządzie Klasowym i Szkolnym – maks.
20 w semestrze
5-20
14 Stuprocentowa frekwencja – jednorazowo w semestrze 30
15 Wszystkie usprawiedliwione godziny - jednorazowo w semestrze 15
16 Brak nieuzasadnionych spóźnień – jednorazowo w semestrze. 5
17 Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych –
jednorazowo w semestrze.
5-20
18 Zaliczenie Projektu Edukacyjnego (Gimnazjum) 30
4) Każdy uczeń otrzymuje kredyt 120 punktów na początku śródrocza. Jest on
równoznaczny ocenie dobrej z zachowania.
5) Uczeń nie może otrzymać oceny:
a) wzorowej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 30p. ujemnych,
b) bardzo dobrej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 50p. ujemnych,
c) dobrej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 100p. ujemnych.
6) Jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora, ma obniżoną ocenę zachowania o jeden
stopień i bez względu na uzyskaną liczbę punktów, może uzyskać najwyżej ocenę
poprawną.
89
6. Ustala się następujący tryb postępowania:
1) przed klasyfikacją roczną uczeń:
a) winien być informowany na bieżąco o zapisywanych przez nauczycieli
spostrzeżeniach, uwagach;
b) może poprosić o uzasadnienie wyżej wymienionych informacji przez
nauczyciela;
c) proponuje dla siebie i innych ocenę z zachowania;
d) w ustalonym terminie poznaje przewidywaną ocenę;
7. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia
oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po
uwzględnieniu liczby zdobytych punktów.
10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
11. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od
klasy IV, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
90
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
13. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
14. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równiej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
17. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca oddziału;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
18. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
91
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
21. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania już wystawioną, wychowawca może zmienić
w każdym momencie, jeżeli uczeń rażąco naruszy normy postępowania określone w
Statucie lub zasady współżycia społecznego.
§ 114
1. Podstawowe kryteria oceny zachowania uczniów obejmują:
1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych poprzez:
a) aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz
właściwe zachowanie się w ich trakcie;
b) odrabianie prac domowych;
c) przynoszenie przyborów potrzebnych do zajęć lekcyjnych i innych rzeczy
wskazanych przez nauczyciela;
d) regularne i terminowe dostarczanie usprawiedliwień nieobecności ucznia na
zajęciach;
e) punktualne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej poprzez:
a) szanowanie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego;
b) szanowanie cudzych rzeczy;
c) reagowanie na dostrzeżone przejawy zła.
3) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez:
a) pozytywne wyrażanie się o swojej szkole;
b) szanowanie flagi państwowej;
c) uczestnictwo w ważnych dla szkoły uroczystościach;
d) godne reprezentowanie szkoły;
e) noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych i państwowych;
f) przestrzegania określonych zasad dotyczących ubioru.
4) dbałość o piękno mowy ojczystej poprzez:
a) nieużywanie wulgarnych słów;
b) nieużywanie obraźliwych określeń.
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez:
a) przestrzeganie regulaminu pracowni informatycznej, sali gimnastycznej;
b) przestrzeganie zasad poruszania się w budynku szkoły;
c) zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na boisku;
d) właściwe zachowanie się w szatni;
e) właściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych;
f) zachowanie czystości w łazienkach, szatni, przebieralni;
g) właściwe zachowanie w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, poprzez
ścisłe przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie ustaleń;
h) nieprzynoszenie niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, substancji,
i) niepalenie papierosów, niezażywanie środków odurzających, niepicie
alkoholu;
92
j) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu.
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią poprzez:
a) prawidłowe zachowanie podczas wykonywania Hymnu Państwowego, Unii
Europejskiej, Szkoły;
b) taktowne zachowanie w czasie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych;
c) stosowanie form grzecznościowych i kultury bycia;
d) właściwe zachowanie podczas wycieczek, wyjazdów poza teren szkoły.
7) okazywanie szacunku innym osobom poprzez:
a) okazywanie szacunku osobom starszym, nauczycielom, pracownikom obsługi
i administracji oraz uczniom;
b) życzliwe odnoszenie się i pomoc osobom niepełnosprawnym.
2. Dodatkowe kryteria oceny zachowania uczniów obejmują:
a) pomoc kolegom mającym trudności w nauce;
b) sumienne wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, klasowy lub
szkolny zarząd Samorządu Uczniowskiego, organizacje uczniowskie oraz
przez opiekunów kół przedmiotowych i zainteresowań;
c) organizowanie i aktywny udział w akcjach charytatywnych, w
wolontariacie;
d) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych;
e) reprezentowanie szkoły w imprezach artystycznych;
f) aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych imprezach artystycznych;
g) uczestnictwo w zawodach sportowych i innych formach rywalizacji;
3. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w kontrakcie dotyczącym oceny
zachowania, który wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zawiera z
klasą.
1) wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest
pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie, szkole i
poza nią;
b) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, poszerza swoją wiedzę m.in.
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentuje szkołę w konkursach;
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco
usprawiedliwia swoje nieobecności);
d) dba i troszczy się o mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu
prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;.
e) dba o honor i tradycje szkoły – udziela się z własnej inicjatywy w ważnych
dla szkoły uroczystościach i odpowiednio się zachowuje;
f) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, nigdy nie używa wulgaryzmów i
wyzwisk;
g) okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy, życzliwy i uczynny;
93
h) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy jego
zagrożenia;
i) reaguje na krytykę i przejawy zła – broni słabszych;
j) dba o swoje zdrowie oraz zdrowie innych osób;
k) na miarę swoich sił i możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy.
2) bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) stara się zawsze przestrzegać postanowień regulaminu szkolnego;
b) wypełnia obowiązki szkolne, stara się poszerzać swoją wiedzę m.in.
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco
usprawiedliwia swoje nieobecności);
d) szanuje mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz
klasy;
e) dba o honor i tradycje szkoły – udziela się w ważnych dla szkoły
uroczystościach i odpowiednio się zachowuj;.
f) zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole oraz poza nią, nie używa
wulgaryzmów i wyzwisk;
g) przestrzega zasad bezpieczeństwa;
h) pomaga innym, staje w obronie słabszych;
i) unika konfliktów z kolegami i osobami starszym;
j) dba o swoje zdrowie;
k) pomaga innym, staje w obronie słabszych.
3) dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) przestrzega regulaminu szkolnego;
b) wypełnia obowiązki szkolne;
c) systematycznie uczęszcza na zajęcia (na bieżąco usprawiedliwia swoje
nieobecności);
d) szanuje mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz
klasy;
e) dba o honor i tradycje szkoły – uczestniczy w ważnych dla szkoły
uroczystościach i odpowiednio się zachowuje;
f) z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią;
g) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny;
h) zwraca uwagę na kulturę słowa;
i) troszczy się o swoje zdrowie;
j) nie lekceważy przejawów zagrożenia bezpieczeństwa.
4) poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego;
b) nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości;
c) sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
94
d) szanuje mienie szkoły, uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły;
e) nie przeszkadza w zajęciach szkolnych;
f) dba o honor i tradycje szkoły – uczestniczy w ważnych dla szkoły
uroczystościach, ale zdarzy mu się nieodpowiednio zachować;
g) kulturalnie odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią;
h) w trosce o swoje zdrowie nie stosuje używek;
i) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa;
j) reaguje pozytywnie na zwracane uwagi.
5) nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) często łamie postanowienia regulaminu szkolnego;
b) często nie wypełnia obowiązków szkolnych;
c) spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
d) utrudnia prowadzenie lekcji;
e) nie szanuje mienia szkoły, rzadko i niechętnie uczestniczy w pracach na
rzecz klasy i szkoły lub przywłaszcza sobie cudzą własność;
f) nie zawsze dba o honor i tradycje szkoły, uczestnicząc w uroczystościach
często zachowuje się nieodpowiednio;
g) jest niekulturalny, odnosi się z lekceważeniem do uczniów i dorosłych w
szkole oraz poza nią;
h) jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych;
i) nakłania innych do niewłaściwych zachowań;
j) zdarza mu się stosować używki;
k) nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania.
6) naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego;
b) celowo i świadomie nie wypełnia obowiązków szkolnych;
c) bardzo często spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
d) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, nie bierze udziału w
pracach na rzecz klasy i szkoły;
e) nie dba o honor i tradycje szkoły, celowo opuszcza ważne uroczystości lub
uczestnicząc, zachowuje się nieodpowiednio;
f) jest niekulturalny, nie okazuje szacunku innym osobom;
g) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż,
wyłudzanie, zastraszanie;
h) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne;
i) wykazuje zupełny brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w
stosunku do kolegów, nauczycieli oraz innych dorosłych;
j) stosuje używki zagrażające jego zdrowiu;
k) świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych;
l) bierze udział w bójkach i kradzieżach;
m) nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków
zaradczych.
95
§ 115
1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:
1) wskutek wypadków losowych;
2) z powodu choroby trwającej dłużej niż pięć dni roboczych (na uzupełnienie
wiadomości uczeń ma pięć dni);
2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają prawo określenia w
Przedmiotowych Zasadach Oceniania dodatkowych sytuacji, w których uczeń może
być nieprzygotowany do zajęć.
§ 116
1. Uczeń ma prawo do pomocy w ramach:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w szkole;
2) zajęć świetlicowych;
3) pomocy koleżeńskiej;
4) dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu;
5) zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenia materiału do
uzupełnienia na części;
7) korzystania ze znajdujących się w szkole pomocy naukowych, właściwej literatury;
8) indywidualnie ustalonego sposobu, zakresu i terminu poprawy uzyskanych ocen
niedostatecznych.
§ 117
1. Dokumentowanie postępów w nauce następuje w:
1) elektronicznym dzienniku lekcyjnym „Librus”;
2) arkuszu ocen;
3) dokumentacji nauczyciela przedmiotu;
4) kartach oceny i samooceny.
§ 118
1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest
zespołowym, planowym działaniem uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie
programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych, bądź wykraczać poza te
treści, albo mieć charakter interdyscyplinarny.
96
3. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców w uzasadnionych
przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
5. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez
wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w WZO.
6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7. Ocena z projektu edukacyjnego jest uwzględniana przy ustalaniu oceny zachowania i
nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie
gimnazjum.
§ 119
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają ewaluacji.
2. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:
1) uczniowie – przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach z wychowawcą
oraz swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach Samorządu
Uczniowskiego;
2) rodzice (prawni opiekunowie) - w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i
indywidualnych, przez ankietę, rozmowy z nauczycielami;
3) nauczyciele – podczas zebrań Rady Pedagogicznej, wypełnianie ankiet,
obserwacje, wywiady.
3. Po każdym zakończonym roku szkolnym należy poddać weryfikacji
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, wyciągnąć wnioski, które będą pomocne przy
dalszych pracach.
4. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dokonuje Rada
Pedagogiczna.
97
ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 120
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego
zmiany lub go uchwala .
2. Wniosek o zmianę Statutu Szkoły może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy
kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji Statutu Szkoły, opracowuje jego
jednolity tekst.
4. Dyrektor Szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu Szkoły, jest
odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
5. Niniejszy Statut Szkoły udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 121
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół w
Stanominie” 15 września 2016 roku.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 roku.VVSTATUT
Szkoły Podstawowej
w Stanominie
2
Spis treści
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE str. 3
2. CELE I ZADANIA SZKOŁY str. 5
3. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE str. 22
4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY str. 27
5. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH str. 36
6. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY str. 46
7. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA
SZKOŁY Z RODZICAMI str. 56
8. UCZNIOWIE SZKOŁY str. 58
9. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA str. 65
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 97
3
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Szkoła Podstawowa w Stanominie jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedziba szkoły znajduje się w Stanominie w budynkach o numerach 28 i 30.
3. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa w Stanominie używana jest w pełnym brzmieniu
na pieczęciach i stemplach.
4. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą.
5. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA w Stanominie,
78-217 STANOMINO, tel. (0-94) 311 22-82, REGON 330385591.
6. Organem prowadzącym jest Gmina Białogard.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski
Kurator Oświaty w Szczecinie.
§ 2
1. Czas nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3-6 letnich.
3. Od 1 września 2017 roku Gimnazjum w Stanominie zostaje włączone do Szkoły
Podstawowej w Stanominie. Oddziały Gimnazjum będą w strukturze szkoły do dnia
31 sierpnia 2019 roku, kiedy to ostatni uczniowie ukończą szkołę.
§ 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 4
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Stanominie z oddziałami
przedszkolnymi i oddziałami gimnazjum;
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Stanominie;
3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców
– należy przez to rozumieć organy działające w szkole;
4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej;
5) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły,
7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej
opiece powierzono jeden z oddziałów w szkole;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Białogard;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
5
ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające
szkolny zestaw programów nauczania i treści zawarte w programie wychowawczoprofilaktycznym,
a w przypadku uczniów klas gimnazjalnych w programach:
wychowawczym i profilaktyki, dostosowanymi do potrzeb rozwojowych ucznia oraz
potrzeb danego środowiska.
§ 6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z
punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny ( a w przypadku uczniów klas
gimnazjalnych program wychowawczy i program profilaktyki) obejmujące:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły (a w przypadku uczniów klas gimnazjalnych
program wychowawczy i program profilaktyki). Treści wychowawcze i
profilaktyczne realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz
podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,
2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej,
4) trzeci etap edukacyjny – do dnia 31 sierpnia 2019 roku oddziały gimnazjalne.
4. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła
finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§ 7
1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie
całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
6
2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i
zainteresowań;
6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu
drogowym;
8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających
treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i
umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie
rozwoju;
7
14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego
rozwoju;
15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;
16) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i
regionalnej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i
przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany
zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
8
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w
procesie dalszego kształcenia;
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia;
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale
wartościowych celów;
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
9) kształtowanie zainteresowań własnym regionem, lokalnymi tradycjami i
obyczajami oraz zagrożeniami dla regionu;
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i
innych;
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i
zdrowia;
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność
fizyczną i właściwą postawę ciała;
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej,
zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej;
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i
in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych
wychowawczo;
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności;
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich
właściwego stosunku;
19) rozwijanie umiejętności asertywnych;
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
9
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w
relacjach międzyludzkich;
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców
życia rodzinnego;
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym;
25) integrację uczniów niepełnosprawnych.
§ 8
1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym
etapie edukacyjnym;
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły;
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole;
4) organizację zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”;
5) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych w zależności od
przyznanych środków finansowych na ten cel;
6) organizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) pracę pedagoga szkolnego, a także innych specjalistów, wspomaganą badaniami i
zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
8) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie, Sądem
Rodzinnym w Białogardzie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Białogardzie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę;
9) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
10) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych;
11) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
13) umożliwienie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i
czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach
10
filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych
zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach
sportowych;
14) organizację różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki;
15) krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki
odbywa się w następujących formach: wycieczki przedmiotowe, wycieczki
krajoznawczo-turystyczne, imprezy turystyki kwalifikowanej, imprezy wyjazdowe
związane z realizacją programu nauczania.
§ 9
1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych
dziedzinach poprzez:
1) organizowanie zajęć dodatkowych;
2) organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;
3) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach
artystycznych i zawodach sportowych.
2. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego
programu nauczania lub indywidualnego toku nauki.
3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną, realizując programy własne, w
oparciu o odrębne przepisy.
§ 10
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie pracy szkoły w zakresie realizacji z zakresu
pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i
przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
3. Koordynatorem do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
jest pedagog szkolny.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oddziale organizuje wychowawca klasy.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami;
11
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i
nieodpłatne.
§ 11
1. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania;
6) poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela lub osoby o której mowa w art. 15 ust, 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r - Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy o którym
mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
§ 12
1. Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy udzielanej uczniom w formie porad, konsultacji, warsztatów i
szkoleń.
§ 13
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole, w
celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz specjaliści: pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta
pedagogiczny.
12
3. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą;
4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i
specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8;
2) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu
się. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może przekraczać 5.
b) logopedycznych - organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczniów na zajęciach tego
typu nie może przekraczać 4;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników nie może przekroczyć 10, chyba że zwiększenie liczby
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
d) innych o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w szkole. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może
przekroczyć 10.
13
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, - objęcie ucznia pomocą w tej formie wymaga opinii poradni, z
której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie;
4) porad i konsultacji.
5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w
formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się. Liczba uczestników nie może przekroczyć
10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami
uczniów;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów, którzy mają
trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,
wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba
uczestników nie może przekraczać 8;
4) zajęć specjalistycznych, w tym:
a) korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu
się. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może przekraczać 5.
b) logopedycznych - organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczniów na zajęciach tego
typu nie może przekraczać 4;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników nie może przekroczyć 10, chyba że zwiększenie liczby
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
d) innych o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w szkole. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może
przekroczyć 10.
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów
klas VII i VIII oraz oddziałów Gimnazjum, zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa
zawodowego.
14
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - objęcie ucznia pomocą w tej formie
wymaga opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej
formie;
7) porad, konsultacji i warsztatów.
6. Godzina zajęć o których mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 trwa 45 minut, z tym
że dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45
minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych
zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
7. Zajęcia o których mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 prowadzą nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
8. Uczestnictwo w formach zajęć, o których mowa ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 , trwa
do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub
złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia
taką formą pomocy.
9. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i
specjaliści.
10. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub Dyrektora, że uczeń ze względu
na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, ustala okres jej
udzielenia oraz wymiar godzin w których poszczególne formy będą realizowane.
Przy ustalaniu form udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia
się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno- pedagogicznej. Ilość godzin ustala Dyrektor biorąc pod uwagę
ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy
psychologiczno - pedagogicznej.
11. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom
pomocy psychologiczno - pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości
psychofizycznych ucznia.
12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie
oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
13. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy w formach o których
mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 oceniają efektywność udzielanej pomocy i
15
formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę
funkcjonowania ucznia.
14. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust.13, wynika, że mimo
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa
funkcjonowania ucznia dyrektor szkoły za zgodą rodziców występuje do publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i
wskazanie sposobu rozwiązania problemu.
§ 14
1. Dyrektor Szkoły organizuje warunki kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczną – pedagogiczną, zapewniając:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;
2) warunki nauki;
3) zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia związane z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
możliwościami psycho-fizycznymi ucznia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i
socjoterapeutyczne;
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami
pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone w szkole do
końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 20 rok życia.
3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje
się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), zwany dalej
„programem”.
4. Program opracowuje zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący
zajęcia z uczniem zwany dalej „zespołem”.
5. Zespół opracowuje program o którym mowa w ust.3 po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę
i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną.
6. Zespół co najmniej 2 razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu, oraz
w zależności od potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
16
7. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń.
8. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu oraz otrzymują kopię
wielospecjalistycznych ocen oraz programu.
§ 15
1. Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:
1) udzielania doraźnej pomocy medycznej;
2) dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
3) propagowania oświaty zdrowotnej.
§ 16
1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła
udziela pomocy materialnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Białogardzie.
2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły
występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny - zasiłek szkolny.
§ 17
1. W szkole zapewnia się bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom.
Procedury zapewniające bezpieczeństwo w szkole stanowią odrębny dokument i
znajdują się w sekretariacie szkoły.
2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia
ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie Dyrektora
Szkoły,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych
zajęciach,
17
4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym
wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII i oddziałów
gimnazjalnych,
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed
zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do
wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazd i toaletę dla osób
niepełnosprawnych,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu
szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej
uczniów,
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
a także:
12) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
13) pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren
szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie Dyrektora
Szkoły lub kieruje tę osobę do Dyrektora,
14) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza
jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna:
1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z
publicznych środków lokomocji;
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub
udaje się poza miasto;
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
4. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej
przed wyjazdem na wycieczkę.
5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
18
§ 18
1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania
wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli
w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.
§ 19
1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni komputerowej;
3) biblioteki z czytelnią;
4) świetlicy;
5) gabinetu profilaktyki;
6) gabinetu terapii pedagogicznej;
7) gabinetu pedagoga;
8) gabinetu logopedy;
9) sali sportowej;
10) szatni.
19
ROZDZIAŁ 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 20
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu
obowiązku szkolnego uczniów, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
§ 21
1. Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady
Pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków
Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
wewnątrz zespołu szkoły;
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy,
innowacji i podnoszenia kwalifikacji;
4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w
szkole;
20
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII i III
gimnazjum;
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły;
10) występowanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności szkoły;
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza
szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
w obwodzie szkoły;
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, takiego nauczania;
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom;
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i
oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;
21
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia.
4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks
pracy należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
mających status pracowników samorządowych;
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym;
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego;
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie
karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy
naruszenia praw i dobra dziecka;
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
ustawą o związkach zawodowych;
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
22
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i są gromadzone w
Księdze Zarządzeń znajdującej się w sekretariacie szkoły.
§ 22
1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący
Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
§ 23
1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych w szkole;
23
5) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub
program nauczania;
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych;
9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala
statut lub jego zmiany.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
1) Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w
miarę bieżących potrzeb.
2) Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3) Osoby uczestniczące w posiedzeniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
24
§ 24
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest
rada samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin
ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w
sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z
zakresu wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych
przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe
zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole
określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
§ 25
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem.
25
3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole;
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
Dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 26
1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia
dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania
demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
§ 27
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań
wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają
jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor
szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
26
5. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się
następujące zasady postępowania:
1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na
zebraniach Rady Pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz
szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na
zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może
zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są
między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami
Samorządu Uczniowskiego a Dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.
4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.
a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim
rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę
Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz
Dyrektora.
27
ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 28
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31
sierpnia następnego roku.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
4. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły
Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
§ 29
1. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego
obowiązkowe zajęcia lekcyjne.
2. Zasady prowadzenia i korzystania z dziennika elektronicznego zawiera Zarządzenie
Dyrektora Szkoły stanowiące odrębny dokument.
3. Pozostałe dzienniki dokumentujące pracę szkoły prowadzone są w formie papierowej
w tym dzienniki:
1) zajęć dodatkowych, w tym specjalistycznych;
2) zajęć w oddziałach przedszkolnych;
3) pedagoga szkolnego;
4) nauczania indywidualnego;
5) biblioteki;
6) świetlicy szkolnej.
§ 30
1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz organizacji szkoły;
2) tygodniowy rozkład zajęć.
2. Arkusz organizacji Szkoły określa głównie:
1) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
28
2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu
prowadzącego;
3) liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego w tym liczbę
godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
4) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
5) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
6) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym
godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
e) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
f) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
g) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
h) liczbę godzin zajęć świetlicowych.
3. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na
podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
4. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych
i dodatkowych zajęć dydaktycznych-wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 31
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów
zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie
odrębnych uregulowań w tym zakresie.
29
§ 32
1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
2. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do
oddziału klas I- III, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany
oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1.
3. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając
liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.1.
4. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3 i 4,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
6. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
§ 33
1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum liczba uczniów nie
powinna przekraczać 27.
2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum podział na grupy jest
obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych/ informatyki w
oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w
pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w
oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów,
przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości
języka obcego nowożytnego;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż
30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być
prowadzone w grupie oddziałowej, między oddziałowej lub między klasowej,
liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
30
2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum zajęcia wychowania
fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone
łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
§ 34
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia
edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
6. Szczegółowy rozkład obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych
dla poszczególnych oddziałów i grup przedmiotowych w drugim i trzecim etapie
edukacyjnym określa tygodniowy rozkład zajęć.
§ 35
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje:
1) zajęcia dodatkowe, w tym koła zainteresowań, sportowe, artystyczne i inne,
stosownie do posiadanych środków finansowych, które prowadzone są w grupach
międzyklasowych i poza systemem klasowo-lekcyjnym.
2) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, liczbę uczestników zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 36
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest
wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok
szkolny.
31
§ 37
1. W przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub
3) pomoc nauczyciela.
2. W przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust.
1 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem
społecznym, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo
nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
§ 38
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.
5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym
terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
7. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub
zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 39
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII i oddziałów gimnazjum organizowane są zajęcia
edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
32
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w
zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 40
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i
mediatorem w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności wychowawczej pożądane jest
prowadzenie przez wychowawcę oddziału w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach w trakcie
trwania roku szkolnego:
1) z urzędu;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
5. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora Szkoły
charakteru wiążącego.
6. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie
14 dni od daty otrzymania wniosku.
7. Formy spełniania zadań wychowawczych wychowawca dostosowuje do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 41
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej
oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna
służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe
nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w
pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i
kulturalno-rekreacyjnej.
33
3. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o
wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z
różnych przedmiotów.
4. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych
nośników cyfrowych itp.);
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów;
3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej;
4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie
wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości, w rozwijaniu zainteresowań i
uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu
wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek;
5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych;
6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w
doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów
multimedialnych;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej i przedmiotów, poradników
metodycznych i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w
bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
34
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów
multimedialnych;
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów
multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz
innych dokumentów prawa szkolnego,
e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki
publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
6. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy określa regulamin wewnętrzny biblioteki.
§ 42
1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
2. Do świetlicy przyjmowani są z urzędu uczniowie korzystający z dowozów szkolnych.
3. Do świetlicy mogą być przyjęci uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole
ze względu na czas pracy ich rodziców. Przyjęcie następuje na wniosek rodziców w
uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
4. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach
wychowawczych.
5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
6. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze
45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
7. Świetlica pełni funkcje:
1) opiekuńczą;
2) wychowawczą;
3) profilaktyczną;
4) edukacyjną.
35
8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w
zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem
szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy
znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.
§ 43
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
Dyrektorem Szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi
nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 44
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie oraz
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy w szkole jest pedagog szkolny.
3. W szkole mogą działać na zasadach wolontariatu, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły.
4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców.
36
ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 45
1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.
3. Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w trybie i na
warunkach określonych w odrębnych przepisach.
4. Liczbę oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Szkoły.
5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25.
§ 46
1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości
dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.
2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej”.
§ 47
1. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach
przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie.
2. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i
zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
z zachowaniem ustalonego tygodniowego wymiaru tych zajęć.
4. Cele i zadania oddziału przedszkolnego realizowane są podczas zajęć grupowych i
indywidualnej pracy z dzieckiem.
5. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka
religii, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się
danym oddziałem w ciągu całego etapu przedszkolnego.
7. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania,
wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
37
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§48
1. Cele i zadania edukacji i wychowania w oddziałach przedszkolnych określono w
rozdziale 2, w §7 statutu.
2. Wynikające z celów zadania, o których mowa w ust.1, przedszkole realizuje w
ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) poznawczy obszar rozwoju dziecka;
5) język obcy nowożytny;
§49
1. Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:
1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka;
2) wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju oraz trudności wychowawczych i
zapobieganie ich rozwojowi;
3) pomoc rodzicom w kierowaniu do poradni specjalistycznej;
4) wdrażanie do procesu wychowania i nauczania zaleceń i wskazań specjalistów z
poradni psychologiczno-pedagogicznej;
5) prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
§50
1. Oddział przedszkolny wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go
do nauki w szkole:
1) organizuje współpracę z rodzicami;
2) zapoznaje rodziców z zadaniami realizowanym w oddziale przedszkolnym;
3) zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki i nauczania;
4) uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań;
5) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
6) stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności, kształtowania nawyków
higienicznych i kultury bycia;
38
7) stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
8) współpracuje ze Szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej;
9) umożliwia dziecku zdobywanie różnorodnych doświadczeń wpływających
stymulująco na ich rozwój;
10) stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności czytania i
pisania, liczenia, stosowania i tworzenia symboli i znaków.
§ 51
1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
2) odpowiednie warunki do wychowania i opieki, pomoce i środki dydaktyczne;
3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do
indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem
odpowiednich form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej;
4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb dzieci;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 52
1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i
umożliwianie ich zaspokajania;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i
nauczycieli;
5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust.1 realizowane są we
współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi
poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz
podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana w oddziale przedszkolnym
realizowana może być w formie wskazanej w §13, ust.6, pkt 1- 4 .
39
4. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w przedszkolu rodziców dziecka.
5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu na wniosek dyrektora zapewniają
poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 53
1. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej i religijnej poprzez:
1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich;
2) wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
3) rozwijanie wrażliwości moralnej;
4) dbanie o kulturę języka polskiego;
5) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka;
6) ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury,
pracowników, rodziców;
7) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny;
8) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców;
9) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej;
10) kultywowanie tradycji i obyczajów;
11) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi;
12) wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych;
13) przybliżanie tradycji i kultury regionu;
14) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i
przeżywaniu wartości uniwersalnych.
2. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
realizowane jest poprzez:
1) wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe;
2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze
patriotycznym;
3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych;
4) udział w ważnych wydarzeniach dla środowiska lokalnego i regionu.
40
§ 54
1. Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią:
1) zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą;
2) zajęcia dodatkowe;
3) spontaniczna działalność dzieci;
4) prace porządkowe i samoobsługowe;
5) współpraca z rodzicami, placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami
podstawowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.
§ 55
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w
oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą
programową wychowania przedszkolnego.
2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają
odrębne przepisy.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie
określonym w odrębnych przepisach.
4. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład
dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i
higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń
programowych.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
1) proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną
działalnością dzieci;
2) potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od pogody;
3) godziny posiłków.
41
§ 56
1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom stałą opiekę podczas zajęć w Szkole oraz
poza Szkołą.
2. Dzieci przebywające w Szkole pozostają pod opieką nauczyciela, który organizuje
im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i planem
pracy.
3. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach przepisy bhp,
ppoż., ruchu drogowego.
4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować miejsca
przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i
inne narzędzia.
5. Dziecko uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w
oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
tych zajęć.
6. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod
opieką nauczyciela – bibliotekarza.
7. Nauczyciel opuszcza oddział po przybyciu drugiego nauczyciela oddziału, uprzednio
informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Szkoły bez względu na
zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
9. Wycieczki i spacery poza teren szkoły powinny odbywać się przy udziale
wymaganej liczby opiekunów.
10. Przed każdym wyjściem na plac zabaw, jego teren powinien być skontrolowany przez
pracownika obsługi, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie i sprawność
sprzętu.
11. W czasie pobytu w Szkole dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie
przystosowanej do wieku i potrzeb.
12. Przebywanie dzieci na powietrzu uzależnione jest od panujących warunków
atmosferycznych.
§ 57
1. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach
ustalonych przez Szkołę.
2. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania dziecka przez inną osobę upoważnioną
przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
3. Rodzice lub inna upoważniona przez nich osoba powinna w szatni przygotować
dziecko do pobytu w oddziale przedszkolnym, a następnie przekazać je
dyżurującemu pracownikowi Szkoły (woźna, pomoc nauczyciela) lub nauczycielowi
oddziału, do którego dziecko uczęszcza.
42
4. W sytuacji, gdy dziecko zostało przyprowadzone do Szkoły po wyznaczonym czasie,
rodzice lub inna upoważniona osoba jest zobowiązana do doprowadzenia dziecka do
sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela.
5. Pracownicy Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pozostawione przez rodziców lub inną upoważnioną osobę przed budynkiem Szkoły,
w szatni, łazience.
§ 58
1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona
temperatura lub inne niepokojące objawy).
2. Do oddziału przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi. Stan
zdrowia dziecka przyprowadzanego do Szkoły nie może zagrażać bezpieczeństwu
fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.
3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, nauczyciel
podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka ze Szkoły.
4. Rodzice dziecka zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału
przedszkolnego w sytuacji wystąpienia u niego stanu, o którym mowa w ust.3.
5. W przypadku braku skuteczności działań, o których mowa w ust.4, nauczyciel
niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
§ 59
1. Rodzice dziecka zobowiązani są do jego odbierania w godzinach ustalonych przez
Szkołę.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez
rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
3. Dziecko może być odbierane ze Szkoły przez rodziców lub inną upoważnioną przez
nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.
4. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała ze Szkoły inna
upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani
są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in.
dane osoby upoważnionej.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust.4, może zostać zmienione lub odwołane w
każdym czasie.
6. Osoba wskazana przez rodziców dziecka do przyprowadzania i odbioru dziecka ze
Szkoły legitymuje się pisemnym upoważnieniem do dokonywania tych czynności.
7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.6, może
zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dowodem osobistym.
8. Nauczyciel oddziału przedszkolnego lub inny pracownik Szkoły przekazujący
dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych
w upoważnieniu.
9. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z oddziału przedszkolnego w
wyznaczonym czasie, nauczyciel przekazuje je pod opiekę świetlicy szkolnej.
43
10.
§ 60
1. Nauczyciele do pracy w oddziale przedszkolnym są zatrudniani według potrzeb na
podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
2. Zadaniem pracowników Szkoły niebędących nauczycielami jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania oddziału przedszkolnego, utrzymanie sali i jego otoczenia
w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala
Dyrektor Szkoły.
3. Do obowiązków wszystkich pracowników Szkoły należy dbałość o zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim dzieciom pozostającym pod ich opieką.
§ 61
1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie
zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w
Szkole oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;
5) powiadomienie Dyrektora Szkoły o wypadku dziecka;
6) zgłaszanie poprzez wpisanie w zeszyt wyjść wszelkich wyjść poza teren szkoły.
2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają
pracownicy administracyjno-obsługowi Szkoły.
§ 62
1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach
wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie
metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości
rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań
wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w
formie zaproponowanej przez rodzica;
8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
9) angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego.
44
§ 63
1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy
wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
1) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy szkoły
oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
2) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Szkole;
3) wybór programu wychowania przedszkolnego;
4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji
zleconej przez Dyrektora Szkoły,
5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz
niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
7) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska
wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w oddziale
przedszkolnym;
10) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych;
11) dbałość o estetykę pomieszczeń;
12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
2. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się
sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
3. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków
ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na
rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości
szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie
wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
zapobiegających wadom postawy.
§ 64
1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz
dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:
1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z
dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem;
45
4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym
przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).
§ 65
1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, wyspecjalizowanych
placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest wykonywać inne czynności
zlecone przez Dyrektora Szkoły wynikające z działalności oddziału przedszkolnego.
§ 66
1. Oddział przedszkolny oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
1) porady i konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
2) zebrania grupowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;
3) dni otwarte;
4) pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;
5) pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;
6) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
7) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców i rozwiązywania
problemów wychowawczych.
2. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy
oddziału przedszkolnego w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas
spotkań z nauczycielami.
46
ROZDZIAŁ 6
11. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 67
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach
niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady
wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące
pracowników samorządowych.
§ 68
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor może tworzyć
stanowisko wicedyrektora zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Białogard.
2. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego Dyrektor Szkoły opracowuje
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
3. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres
zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
4. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, a w
szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępstwo dyrektora pełni
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i rozciąga się ono na wszystkie zadania i
kompetencje dyrektora.
§ 69
1. Dyrektor zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami. Należą do nich:
1) sekretarz szkoły;
2) sprzątaczki
3) konserwator;
2. Zakres obowiązków tych pracowników określa Dyrektor Szkoły.
3. Wynagrodzenie ich jest ustalane według stawek osobistego zaszeregowania zgodnie
z regulaminem płac.
47
4. Pracownicy niepedagogiczni współpracują w utrzymaniu porządku, bezpieczeństwa
w szkole z nauczycielami oraz uczniami i rodzicami.
§ 70
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może
przekraczać 40 godzin tygodniowo zgodnie z zapisem w „Karcie Nauczyciela”.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt. 1. oraz ustalonego wynagrodzenia
nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z uczniami;
2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
§ 71
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
3. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
48
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w
swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) pełni funkcję koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
swoim oddziale, w tym celu współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i
innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów,
5. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym
szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki
dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z
jego możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn
absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach
ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę,
czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie
przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków
zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem
szkolnym i rodzicami ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych
działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
49
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących,
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach
zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach
szkolnych, problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej
Zarządzeniami Dyrektora Szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z
zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,
harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
6. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od
dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających
szkołę.
7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora szkoły w
następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
2) w wyniku decyzji Dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami
wychowawczymi,
3) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana
wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
8. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem
samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
9. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora
Szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
§ 72
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę
moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
50
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi
zasadami oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
7) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń
Dyrektora szkoły w tym zakresie,
8) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie
informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
9) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
10) udzielać pomocy uczniowi w trakcie bieżącej pracy,
11) indywidualizować proces nauczania,
12) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
13) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.
.
4. Nauczyciele odpowiedzialni za pracownie przedmiotowe oraz salę gimnastyczną
zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu
szczegółowych regulaminów, instrukcji korzystania z tych pomieszczeń oraz
zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.
5. Nauczyciel osobiście odpowiada za uzupełnienie wszystkich potrzebnych danych
w dzienniku elektronicznym, oraz dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów.
§ 73
1. Do obowiązków pedagoga w Szkole należy w szczególności:
51
1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych uczniów, lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców i nauczycieli,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości i predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów, lub
trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9). planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
10). działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
11. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i
jego ewaluacji,
12. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
13. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie i innymi
poradniami specjalistycznymi;
14. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo
-wychowawczymi działającymi na rzecz pomocy dziecku.
52
§ 74
1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i
eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 75
1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły
wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę
realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.
§ 76
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami
53
2) w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów
oddziaływań terapeutycznych;
3) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w
życiu przedszkola, szkoły i placówki;
4) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy
6) z rodzicami uczniów;
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 77
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i
pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.
§ 78
1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
54
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla
wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz
dbałości o zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
§ 79
1. W szkole działają zespoły problemowo-zadaniowe, składające się z nauczycieli
prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym etapie edukacyjnym
2. Do zadań zespołu należy:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów
badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek
zespołu.
§ 80
1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania
problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, wychowawcy oraz wskazani przez dyrektora
szkoły w miarę potrzeb inni nauczyciele.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek
zespołu.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
55
4) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała
ewaluacja,
5) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez
ogólnoszkolnych środowiskowych;
6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia.
§ 81
1. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły podejmują zadania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
2. Zasady bezpieczeństwa dla uczniów
1) Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie
szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
2) Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w
czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia.
3) W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia
komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
z regulaminami tych pomieszczeń.
4) W czasie przerw uczniowie z wyjątkiem klas I-III opuszczają sale lekcyjne.
5) Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia.
6) W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią
nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
7) W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie
przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których
zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
8) Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą.
9) Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają
na to warunki atmosferyczne.
10) Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną
nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
11) Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub
ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje
wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy
usprawiedliwioną nieobecność z komentarzem zawierającym podstawę zwolnienia
ucznia.
12) Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele,
organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to
zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
56
ROZDZIAŁ 7
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 82
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać
wychowawczą rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i
religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku
szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie
szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w
oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki
określonych w tym zezwoleniu,
6) zapewnienia dziecku do ukończenia 7 roku życia opieki w drodze do szkoły i w
czasie jego powrotu,
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania
dziecka ze szkoły.
§ 83
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu
rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich
upoważnioną.
57
2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do
zwolnienia ucznia jest pedagog lub dyrektor.
§ 84
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej
współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i
rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z
nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym
przez regulamin Rady Rodziców.
4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora
Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
58
ROZDZIAŁ 8
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 85
1. Przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej odbywa się w trybie i na warunkach
określonych w odrębnych przepisach na podstawie zgłoszenia rodziców. Uczniowie
zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci, jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
1) Obowiązek szkolny trwa do ukończenia przez ucznia osiemnastego roku życia.
2) W przypadku, gdy uczeń ukończył osiemnasty rok życia i nie zdołał ukończyć
Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum, ma prawo kontynuować naukę aż do
ukończenia danego typu szkoły. Uczeń ten może być skreślony z listy uczniów
uchwałą Rady Pedagogicznej w przypadku gdy:
a) zachowanie ucznia jest niezgodne z obowiązującym Statutem Szkoły,
b) liczba nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia daje podstawę do tego,
by go nie klasyfikować.
3) W roku szkolnym 2018/2019 może zostać przyjęty uczeń, który w roku szkolnym
2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III Gimnazjum.
4) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej można przyjąć dziecko sześcioletnie,
które:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
§ 86
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia
stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji,
wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój
galowy.
1) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
2) chłopcy: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie,
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
59
4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach
niepozostawiającej śladów.
5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu.
§ 87
1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe
uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku
ich naruszenia.
2. Podstawowe uprawnienia ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie
publicznego ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, jako Katalogu praw i
obowiązków ucznia.
§ 88
1. Do podstawowych praw ucznia, w tym wynikających również z Konwencji o
prawach dziecka, należy:
1) prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i
uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych
źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen,
otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie
decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
2) prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia
Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra
innych osób;
3) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnowychowawczym
i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej
rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania
godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania,
stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu
na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz
jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo
dowiedzenia swoich racji;
4) prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji
rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich
informacji z nim związanych;
5) prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego
zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki
wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
6) prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw
świątecznych;
7) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
60
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu
nauczania;
8) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych
sposobów kontroli postępów w nauce;
9) prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
10) prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
11) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania
ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
12) prawo do uzyskiwania informacji o przewidywanych dla niego ocenach
śródrocznych i rocznych zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
13) prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego,
oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
§ 89
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub
naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie, powinna zawierać uzasadnienie.
4. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.
5. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
6. Skargi nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
7. Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej
o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8. Wnoszący skargę otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej o sposobie
rozstrzygnięcia sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi odpowiadają osoby, na które
dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie, ale
nie później niż 30 dni od daty wniesienia.
61
§ 90
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i
stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z
planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowywać podczas
lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po
upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
5) uczęszczania na wybrane przez siebie lub wskazane za zgodą rodziców zajęcia
pozalekcyjne,
6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 3
dni od stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez
rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie (telefonicznie) wychowawcy
klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o
usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
10) dbania o piękno mowy ojczystej,
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
13) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
14) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
15) szanowania poglądów i przekonań innych,
16) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
62
17) zachowywania tajemnic korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
18) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i
nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
19) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
20) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
21) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego
naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
22) noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego,
23) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie
sprzętu):
a) za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym,
b ) tylko w czasie przerw między zajęciami,
c) rejestrowania obrazów i dźwięków, a następnie ich odtwarzania, tylko za
zgodą osób rejestrowanych.
Niezastosowanie się do powyższych ustaleń skutkuje odebraniem urządzenia i
złożeniem w depozycie w sekretariacie szkoły.( prawo odebrania urządzenia z depozytu
ma rodzic ucznia).
2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach
określonych przez Dyrektora Szkoły.
§ 91
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub organ prowadzący szkołę,
6) list pochwalny do rodziców;
7) wpis do „Złotej Księgi”;
8) otrzymanie tytułu „Najlepszego Absolwenta”
63
2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
3. Nagrody, o których mowa w ust.1 i 2, mogą być łączone ze złożeniem ich do
dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia
nagrody.
4. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu szkoły,
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach
sportowych,
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z
uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody
przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie
sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje
sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
§ 92
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie
statutu szkoły.
2. Uczeń może zostać ukarany za:
1) umyślne zachowanie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
2) lekceważące lub wulgarne zachowanie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
3) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia lub stosowanie
wobec innych przemocy fizycznej;
4) spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie lub rozprowadzanie środków
odurzających na terenie Szkoły lub poza nią;
5) fałszowanie lub niszczenie dokumentacji szkolnej;
6) kradzież lub inne wykroczenia przeciwko prawu;
7) nagminne naruszanie innych postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w
szkole.
3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady
Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
4. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,
2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,
64
3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
4) nagana dyrektora szkoły,
5) kara przeniesienia ucznia do innej szkoły z zastrzeżeniem § 93 ust.1 pkt 1-2,
§ 93
1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty
na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 92 ust. 4 p. 1–4 nie wpłynęło na poprawę postępowania
ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
§ 94
1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
§ 95
1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia
uzasadnionego odwołania do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor Szkoły
w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora
szkoły. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o
rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu
uczniowskiego.
3. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w okresie 6-ciu
miesięcy, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za
niebyłą.
4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne
środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że
kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.
65
ROZDZIAŁ 9
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 96
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zwany dalej WZO, zostały opracowane na
podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3
sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej oraz dotychczasowego
Gimnazjum.
3. Integralnym składnikiem WZO są przedmiotowe zasady oceniania, zwane dalej PZO.
§ 97
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie ucznia
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
66
4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
§ 98
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
4. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające
na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.
67
5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
6. Począwszy od klasy IV ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według
następującej skali:
Nazwa stopnia
Zapis cyfrowy
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Niedostateczny 1
7. W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie „+” bez oceny.
8. Zasady przyznawania ocen bardzo dobrych za otrzymane „plusy” zawarte są w
Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
9. Ustala się minimalną ilość ocen w zależności od ilości tygodniowych godzin
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) minimum 7 ocen w semestrze z przedmiotu, z którego jest 4 lub więcej godzin w
tygodniu,
2) minimum 4 oceny w semestrze z przedmiotu, z którego są mniej niż 4 godziny w
tygodniu.
§ 99
1. Wykorzystuje się następujące formy sprawdzania i oceniania wiadomości:
1) Doraźnie formy sprawdzania:
a) kartkówka,
b) pisemna praca domowa,
c) pisemna indywidualna praca na lekcji,
d) odpowiedź ustna,
e) aktywność na lekcji
f) prowadzenie zeszytu lub zeszytu ćwiczeń
g) referat
2) Długofalowe formy sprawdzania:
a) praca klasowa,
b) sprawdzian,
68
c) praca śródroczna lub roczna,
d) praca długoterminowa.
2. Nauczyciele mają prawo określenia w Przedmiotowych Zasadach Oceniania
wybranych form oceniania wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie bieżące musi być prowadzone systematycznie i równomiernie rozłożone na
cały rok.
4. Ustala się wagę ocen: oceny za doraźne formy sprawdzania (aktywność, odpowiedź
ustna, zadanie, praca domowa, ocena za zeszyt, referat) – waga 1, kartkówki – waga
2, oceny za długofalowe formy sprawdzania (sprawdzian, praca klasowa, ) – waga 3.
5. Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Każda praca
klasowa musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem (minimum) i
poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte tą pracą.
Jeżeli znajomość terminu pracy klasowej będzie przez uczniów wykorzystywana do
różnych „uników”, wagarów lub ucieczek, nauczyciel ma prawo bez podania terminu
przeprowadzić pracę klasową. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
ucznia nauczyciel powinien udzielić uczniowi pomocy w kwestii dydaktycznej i
uzgodnić rozsądny termin uzupełnienia zaległości i napisania pracy. Prace klasowe są
obowiązkowe. Po sprawdzeniu pracy klasowej nauczyciel winien omówić wyniki i
poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy. Praca klasowa powinna być sprawdzona
w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni.
6. Sprawdzian to praca pisemna obejmująca kontrolę wiadomości i umiejętności,
obejmująca treści kształcenia z więcej niż trzech tematów. Powinna być
zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. Liczba sprawdzianów nie może
przekraczać 2 w jednym tygodniu. Sprawdzian powinien być sprawdzony i oceniony
w terminie do dwóch tygodni.
7. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać pracy klasowej lub sprawdzianu z
całą klasą, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej i sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu miesiąca od daty rozdania
prac. Uczeń pisze ją tylko raz. Punktacja jest taka sama jak za pracę pierwotną.
Otrzymana ocena jest ostateczna i wpisywana przy ocenie pierwotnej, jako jej
poprawa. Prace klasowe i sprawdziany są dokumentacją pedagogiczną, która trzeba
przechowywać do końca danego roku szkolnego.
9. Kartkówka jako pisemną formą sprawdzania bieżących wiadomości i umiejętności
obejmuje treści edukacyjne co najwyżej z trzech ostatnich tematów i może być
przeprowadzona na każdej lekcji bez zapowiedzi.
10. Nie wystawia się ocen za wypowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych,
69
sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godz. 18.00) lub
kilkudniowej wycieczce szkolnej.
11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
12. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów
uzasadnia się w formie pisemnej na wniosek rodzica (prawnego opiekuna), zaś oceny
pozostałych form sprawdzania uzasadnia się w formie ustnej.
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace udostępnione są uczniowi podczas zajęć.
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą się zapoznać z pracą ucznia w szkole, w
terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) nie
mogą dokonywać żadnych poprawek w otrzymanych do wglądu pracach.
14. Dla prac pisemnych ocenianych według kryteriów punktowych obowiązuje
następująca skala:
96% - 100% - stopień celujący
86% - 95% - stopień bardzo dobry
71% - 85% - stopień dobry
51% - 70% - stopień dostateczny
31% - 50% - stopień dopuszczający
30% i poniżej – stopień niedostateczny
13. W ciągu tygodnia mogą odbyć się dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany, albo
jedna praca klasowa i jeden sprawdzian.
12. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie
uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustaleniu nowego terminu ust. 15 nie obowiązuje.
§ 100
1. Rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informowani o postępach dziecka,
podczas zebrań, dni otwartych, których roczny harmonogram podaje dyrektor do
końca września danego roku szkolnego oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą
lub nauczycielem.
2. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
zobowiązani są do udzielania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach
w formie pisemnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań lub w
czasie indywidualnych, wcześniej uzgodnionych, spotkań.
70
3. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie odczytują na bieżąco wpisów w dzienniku
elektronicznym, nie uczestniczą w zebraniach lub indywidualnych spotkaniach
z wychowawcą oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne
zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka
w nauce.
§ 101
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych zajęciach edukacyjnych w miesiącu wrześniu, co
dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w miesiącu
wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji
zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) – po dokonaniu
jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez
siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych
zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w
terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w
dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,
co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do
którego dołączona jest podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym spotkaniu klasowym
we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica (prawnego opiekuna) ze
szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego
obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic
(prawny opiekun) winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
71
4. Dokumenty dotyczące szczegółowych warunków i sposobów oceniania
wewnątrzszkolnego są do wglądu w bibliotece szkolnej, oraz zamieszczone na stronie
internetowej szkoły.
§ 102
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wyżej wymienionych, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie
tej opinii.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych (techniki),
plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 103
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
72
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na
czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych (informatyki) na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej
opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych (informatyki) uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Decyzja o zwolnieniu nie jest jednoznaczna z samowolnym opuszczeniem przez
ucznia lekcji z tych zajęć.
5. Uczeń zwolniony z zajęć w czasie lekcji przebywa pod opieką nauczyciela uczącego
danego przedmiotu lub w wyjątkowych przypadkach pod opieką nauczyciela
świetlicy, biblioteki lub pedagoga.
§ 104
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I
półrocza.
3. Poprzez ustalenie ocen śródrocznych należy rozumieć ostateczną ocenę z zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych wpisaną w elektronicznym dzienniku zajęć
lekcyjnych na 7 dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i zatwierdzoną
uchwałą Rady Pedagogicznej.
4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) celujący – 6
2) bardzo dobry- 5
3) dobry – 4
4) dostateczny – 3
5) dopuszczający – 2
6) niedostateczny – 1
5. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub w
73
szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela)
inni, upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciele.
6. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne lub w
szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela)
inni, upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciele.
7. Uzyskaną średnią ważoną ocen cząstkowych zaokrągla się do całości, która stanowi
ocenę śródroczną, według reguły: od 0,6 włącznie z nadmiarem.
8. Ostateczne ustalenie oceny śródrocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może
być poprzedzone egzaminem klasyfikacyjnym.
9. Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
10. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po
uwzględnieniu uzyskanej przez uczniów liczby punktów. Opinie dokumentuje się na
zbiorczej karcie oceny zachowania, którą przechowuje wychowawca w swojej
dokumentacji.
11. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
zgodnie z terminarzem dla danego roku szkolnego.
12. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
§ 105
1. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
74
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
2. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie VIII i w klasie III
gimnazjum.
3. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy
IV, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
4. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w ciągu roku .Uzyskaną średnią
zaokrągla się do całości, która stanowi ocenę roczną, według reguły: od 0,6 włącznie
z nadmiarem.
5. W uzasadnionych przypadkach (np. uwzględniając motywację lub możliwości
rozwojowe ucznia) nauczyciel może podnieść uzyskaną średnią ocenę roczną o jeden
stopień.
6. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV, ustala
się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
7. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.
8. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
75
9. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po uwzględnieniu
uzyskanej przez uczniów liczby punktów. Opinie dokumentuje się na zbiorczej karcie
oceny zachowania, którą przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji.
10. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
11. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
12. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
13. Poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy
rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w
odpowiednim miejscu e-dziennika na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem
Rady Pedagogicznej,
14. Poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć
ocenę wpisaną przez wychowawcę w odpowiednim miejscu e-dziennika na 2
tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,
15. Informację ustną o ocenach, o których mowa w ust. 14 przekazuje uczniowi
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po wpisaniu oceny przewidywanej.
16. Informację pisemną o ocenach o których mowa w ust. 14 przekazuje rodzicowi
(prawnemu opiekunowi) wychowawca klasy na zebraniu.
17. Informację o zebraniu z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka
ucznia, ogłoszenie w terminarzu e-dziennika, wywieszenie informacji na tablicy
informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
18. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na wymienionym zebraniu lub brak
potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z
obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic (prawny opiekun)
winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
§ 106
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
76
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1 zgłasza się pisemnie do dyrektora szkoły w
ciągu dwóch dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania
informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia do dyrektora
szkoły podania, o którym mowa w ust. 1 w terminie dwóch dni po przekazaniu
informacji o ocenach przewidywanych.
4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod
warunkiem złożenia do dyrektora szkoły podania, o którym mowa w ust. 1, w
terminie dwóch dni po przekazaniu informacji o ocenach przewidywanych.
5. W przypadku stwierdzenia, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala przewidywaną
roczną ocenę z zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala
przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
77
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wskazany do udziału w komisji
przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
9. Komisja, ustala przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 2
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną przewidywaną roczną ocenę.
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z
uzasadnieniem.
11. Do protokołu sporządzonego z przebiegu sprawdzianu wiadomości i umiejętności
ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
13. Tryb w sprawie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania
78
przeprowadza się w tygodniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie rady
klasyfikacyjnej.
§ 107
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki w szkole z plastyki, muzyki, zajęć technicznych (techniki), zajęć
komputerowych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
zajęcia techniczne (technika), plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
79
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności oraz ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązki
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzony ten egzamin
12. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia
z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzaminy wciągu jednego dnia.
14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
80
16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
20. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 108
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
81
4. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie 1. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wskazany do udziału w komisji
przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
82
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokoły stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Do protokołu sporządzonego z przebiegu sprawdzianu wiadomości i umiejętności
ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 109
1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ustępie 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.
4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia religii, jak i na zajęcia z etyki
ma wliczane do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z
każdego z tych zajęć.
83
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad
wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po
ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 110
1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych(techniki), zajęć
komputerowych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
7. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
84
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako osoba egzaminująca może być
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
§ 111
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny wyższe od
oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu zewnętrznego, określonego
odrębnymi przepisami prawa oświatowego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 112
1. W klasach I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalane są w skali od 1 do 6 i stosowane są w formie ustnej i pisemnej.
85
2. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie.
Nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek. Nagradza pochwałą.
Informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, o jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie. Udziela pomocy, informuje co zrobił dobrze, jak powinien
się dalej uczyć. Motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce.
3. Ocenianie bieżące jest wzbogacane poprzez gromadzenie: kart pracy dziecka, prac
plastycznych, literackich, kart samooceny. Obejmuje sprawdziany, testy,
rozwiązywanie zadań, prace domowe.
4. Szczegółowe obszary i kryteria oceniania nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
opisuje w przedmiotowym systemie oceniania.
5. W klasach I-III wychowawca klasy podczas pierwszego w roku zebrania klasowego
zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o
wymaganiach oraz zapoznać ze szczegółowymi kryteriami ocen z form oceny opisowej
w taki sposób, aby rodzice (prawni opiekunowie) poznali jej znaczenie treściowe i
odniesienie do wymagań edukacyjnych.
6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
7. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi.
8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.7
uwzględnia poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Ocena roczna poprzedzona jest przewidywaną oceną przedstawioną rodzicom na dwa
tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
10. Ocenę śródroczną i roczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone
informacje oraz ocenę opisową z języka angielskiego, wychowania fizycznego i zajęć
komputerowych (klasa I, II, III) przekazaną przez nauczyciela danych zajęć.
11. Uczeń klas I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy
I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
86
13. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy, po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów), po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
§ 113
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
2) ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania,
3) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania,
4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie, motywowanie go do dalszych postępów w zachowaniu,
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o zachowaniu.
4. Wprowadza się wymóg zapisywania w e-dzienniku pozytywnych oraz negatywnych
działań ucznia w trakcie semestru przez wszystkich nauczycieli z uwzględnieniem
zasad punktowania.
5. Szczegółowe zasady punktowania:
1) Ilość zdobytych przez ucznia punktów ma wpływ na ustalenie śródrocznej/rocznej
oceny zachowania, przy czym liczba punktów oceny rocznej jest średnią
arytmetyczną sumy punktów uzyskanych w poszczególnych semestrach.
2) Ilość uzyskanych punktów odpowiada ocenie zachowania wg następującej skali:
Ocena zachowania Ilość punktów
wzorowe 200 i więcej
bardzo dobre 160 – 199
dobre 120 –159
poprawne 80 – 119
87
nieodpowiednie 40 – 79
naganne 39 i mniej
3) Uczniowie mogą otrzymać punkty za następujące działania:
PUNKTY UJEMNE
L.P. RODZAJ DZIAŁANIA ILOŚĆ
PUNKTÓW
1 Godzina nieusprawiedliwiona. 1
2 Nieuzasadnione spóźnienie. 0,5
3 Ucieczka z zajęć obowiązkowych, dodatkowych lub uroczystości
szkolnych.
20
4 Fałszowanie podpisów lub dokumentów. 30
5 Samowolne oddalanie się z terenu szkoły, od grupy wycieczkowej. 20
6 Niewypełnianie obowiązku dyżurnego. 5
7 Łamanie przepisów szkolnych – ściąganie, kłamstwa, odpisywanie prac
domowych, używanie wulgarnego słownictwa...
10
8 Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów, których użycie stwarza
zagrożenie dla zdrowia lub życia
30
9 Przeszkadzanie na lekcji 10
10 Używanie urządzeń telekomunikacyjnych(bez zgody nauczyciela) na
lekcji, filmowanie i fotografowanie.
20
11 Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw. 5-10
12 Świadome niszczenie mienia szkolnego oraz rzeczy innych osób. 10 - 30
13 Prowokowanie kłótni, zaczepki, wyzwiska, niedozwolone gesty, bójki
uczniowskie
5-30
14 Wygląd niezgodny z regulaminem szkolnym. 5
15 Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły 20
16 Niewłaściwa postawa i zachowanie w czasie uroczystości szkolnych i
pozaszkonych.
5-20
17 Wyłudzanie i szantaż. 20
18 Kradzież, włamanie 20-50
19 Posiadanie, używanie na terenie szkoły, wycieczek, wyjść substancji
niedozwolonych (papierosy, alkohol, ...)
20-50
20 Udowodniony udział w czynie karalnym lub przestępstwie. 150
21 Niewywiązywanie się z podjętych obowiązków lub funkcji. 10
22 Brak zaliczenia Projektu Edukacyjnego (Gimnazjum) 30
23 Niesystematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, odmowa
wykonywania zadań – jednorazowo w semestrze.
5-20
88
PUNKTY DODATNIE
1 Udział w konkursie wiedzowym – etap szkolny 5-15
2 Udział w konkursie wiedzowym – etap gminny, mędzyszkolny 10-20
3 Udział w konkursie wiedzowym – etap powiatowy i rejonowy 20-50
4 Udział w konkursie wiedzowym – etap wojewódzki i ogólnopolski 30-80
5 Udział w konkursach artystycznych i sportowych – etap szkolny 5-10
6 Udział w konkursach artystycznych i sportowych – etap pozaszkolny 10-50
7 Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, środowiskowych.... 5-20
8 Pomoc kolegom w nauce. 5-10
9 Praca na rzecz klasy i szkoły(gazetki, organizacja imprez...), pomoc
pracownikom szkoły
5-20
10 Rozwiązywanie konfliktów sposobami pokojowymi 10
11 Wyjątkowa kultura osobista, dobre maniery... max. 15 p. w semestrze 1-15
12 Wywiązywanie się z podjętych zadań i funkcji. 10
13 Efektywna działalność w Samorządzie Klasowym i Szkolnym – maks.
20 w semestrze
5-20
14 Stuprocentowa frekwencja – jednorazowo w semestrze 30
15 Wszystkie usprawiedliwione godziny - jednorazowo w semestrze 15
16 Brak nieuzasadnionych spóźnień – jednorazowo w semestrze. 5
17 Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych –
jednorazowo w semestrze.
5-20
18 Zaliczenie Projektu Edukacyjnego (Gimnazjum) 30
4) Każdy uczeń otrzymuje kredyt 120 punktów na początku śródrocza. Jest on
równoznaczny ocenie dobrej z zachowania.
5) Uczeń nie może otrzymać oceny:
a) wzorowej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 30p. ujemnych,
b) bardzo dobrej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 50p. ujemnych,
c) dobrej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 100p. ujemnych.
6) Jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora, ma obniżoną ocenę zachowania o jeden
stopień i bez względu na uzyskaną liczbę punktów, może uzyskać najwyżej ocenę
poprawną.
89
6. Ustala się następujący tryb postępowania:
1) przed klasyfikacją roczną uczeń:
a) winien być informowany na bieżąco o zapisywanych przez nauczycieli
spostrzeżeniach, uwagach;
b) może poprosić o uzasadnienie wyżej wymienionych informacji przez
nauczyciela;
c) proponuje dla siebie i innych ocenę z zachowania;
d) w ustalonym terminie poznaje przewidywaną ocenę;
7. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia
oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po
uwzględnieniu liczby zdobytych punktów.
10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
11. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od
klasy IV, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
90
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
13. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
14. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równiej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
17. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca oddziału;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
18. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
91
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
21. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania już wystawioną, wychowawca może zmienić
w każdym momencie, jeżeli uczeń rażąco naruszy normy postępowania określone w
Statucie lub zasady współżycia społecznego.
§ 114
1. Podstawowe kryteria oceny zachowania uczniów obejmują:
1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych poprzez:
a) aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz
właściwe zachowanie się w ich trakcie;
b) odrabianie prac domowych;
c) przynoszenie przyborów potrzebnych do zajęć lekcyjnych i innych rzeczy
wskazanych przez nauczyciela;
d) regularne i terminowe dostarczanie usprawiedliwień nieobecności ucznia na
zajęciach;
e) punktualne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej poprzez:
a) szanowanie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego;
b) szanowanie cudzych rzeczy;
c) reagowanie na dostrzeżone przejawy zła.
3) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez:
a) pozytywne wyrażanie się o swojej szkole;
b) szanowanie flagi państwowej;
c) uczestnictwo w ważnych dla szkoły uroczystościach;
d) godne reprezentowanie szkoły;
e) noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych i państwowych;
f) przestrzegania określonych zasad dotyczących ubioru.
4) dbałość o piękno mowy ojczystej poprzez:
a) nieużywanie wulgarnych słów;
b) nieużywanie obraźliwych określeń.
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez:
a) przestrzeganie regulaminu pracowni informatycznej, sali gimnastycznej;
b) przestrzeganie zasad poruszania się w budynku szkoły;
c) zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na boisku;
d) właściwe zachowanie się w szatni;
e) właściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych;
f) zachowanie czystości w łazienkach, szatni, przebieralni;
g) właściwe zachowanie w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, poprzez
ścisłe przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie ustaleń;
h) nieprzynoszenie niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, substancji,
i) niepalenie papierosów, niezażywanie środków odurzających, niepicie
alkoholu;
92
j) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu.
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią poprzez:
a) prawidłowe zachowanie podczas wykonywania Hymnu Państwowego, Unii
Europejskiej, Szkoły;
b) taktowne zachowanie w czasie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych;
c) stosowanie form grzecznościowych i kultury bycia;
d) właściwe zachowanie podczas wycieczek, wyjazdów poza teren szkoły.
7) okazywanie szacunku innym osobom poprzez:
a) okazywanie szacunku osobom starszym, nauczycielom, pracownikom obsługi
i administracji oraz uczniom;
b) życzliwe odnoszenie się i pomoc osobom niepełnosprawnym.
2. Dodatkowe kryteria oceny zachowania uczniów obejmują:
a) pomoc kolegom mającym trudności w nauce;
b) sumienne wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, klasowy lub
szkolny zarząd Samorządu Uczniowskiego, organizacje uczniowskie oraz
przez opiekunów kół przedmiotowych i zainteresowań;
c) organizowanie i aktywny udział w akcjach charytatywnych, w
wolontariacie;
d) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych;
e) reprezentowanie szkoły w imprezach artystycznych;
f) aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych imprezach artystycznych;
g) uczestnictwo w zawodach sportowych i innych formach rywalizacji;
3. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w kontrakcie dotyczącym oceny
zachowania, który wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zawiera z
klasą.
1) wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest
pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie, szkole i
poza nią;
b) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, poszerza swoją wiedzę m.in.
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentuje szkołę w konkursach;
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco
usprawiedliwia swoje nieobecności);
d) dba i troszczy się o mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu
prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;.
e) dba o honor i tradycje szkoły – udziela się z własnej inicjatywy w ważnych
dla szkoły uroczystościach i odpowiednio się zachowuje;
f) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, nigdy nie używa wulgaryzmów i
wyzwisk;
g) okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy, życzliwy i uczynny;
93
h) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy jego
zagrożenia;
i) reaguje na krytykę i przejawy zła – broni słabszych;
j) dba o swoje zdrowie oraz zdrowie innych osób;
k) na miarę swoich sił i możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy.
2) bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) stara się zawsze przestrzegać postanowień regulaminu szkolnego;
b) wypełnia obowiązki szkolne, stara się poszerzać swoją wiedzę m.in.
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco
usprawiedliwia swoje nieobecności);
d) szanuje mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz
klasy;
e) dba o honor i tradycje szkoły – udziela się w ważnych dla szkoły
uroczystościach i odpowiednio się zachowuj;.
f) zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole oraz poza nią, nie używa
wulgaryzmów i wyzwisk;
g) przestrzega zasad bezpieczeństwa;
h) pomaga innym, staje w obronie słabszych;
i) unika konfliktów z kolegami i osobami starszym;
j) dba o swoje zdrowie;
k) pomaga innym, staje w obronie słabszych.
3) dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) przestrzega regulaminu szkolnego;
b) wypełnia obowiązki szkolne;
c) systematycznie uczęszcza na zajęcia (na bieżąco usprawiedliwia swoje
nieobecności);
d) szanuje mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz
klasy;
e) dba o honor i tradycje szkoły – uczestniczy w ważnych dla szkoły
uroczystościach i odpowiednio się zachowuje;
f) z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią;
g) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny;
h) zwraca uwagę na kulturę słowa;
i) troszczy się o swoje zdrowie;
j) nie lekceważy przejawów zagrożenia bezpieczeństwa.
4) poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego;
b) nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości;
c) sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
94
d) szanuje mienie szkoły, uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły;
e) nie przeszkadza w zajęciach szkolnych;
f) dba o honor i tradycje szkoły – uczestniczy w ważnych dla szkoły
uroczystościach, ale zdarzy mu się nieodpowiednio zachować;
g) kulturalnie odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią;
h) w trosce o swoje zdrowie nie stosuje używek;
i) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa;
j) reaguje pozytywnie na zwracane uwagi.
5) nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) często łamie postanowienia regulaminu szkolnego;
b) często nie wypełnia obowiązków szkolnych;
c) spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
d) utrudnia prowadzenie lekcji;
e) nie szanuje mienia szkoły, rzadko i niechętnie uczestniczy w pracach na
rzecz klasy i szkoły lub przywłaszcza sobie cudzą własność;
f) nie zawsze dba o honor i tradycje szkoły, uczestnicząc w uroczystościach
często zachowuje się nieodpowiednio;
g) jest niekulturalny, odnosi się z lekceważeniem do uczniów i dorosłych w
szkole oraz poza nią;
h) jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych;
i) nakłania innych do niewłaściwych zachowań;
j) zdarza mu się stosować używki;
k) nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania.
6) naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego;
b) celowo i świadomie nie wypełnia obowiązków szkolnych;
c) bardzo często spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
d) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, nie bierze udziału w
pracach na rzecz klasy i szkoły;
e) nie dba o honor i tradycje szkoły, celowo opuszcza ważne uroczystości lub
uczestnicząc, zachowuje się nieodpowiednio;
f) jest niekulturalny, nie okazuje szacunku innym osobom;
g) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż,
wyłudzanie, zastraszanie;
h) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne;
i) wykazuje zupełny brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w
stosunku do kolegów, nauczycieli oraz innych dorosłych;
j) stosuje używki zagrażające jego zdrowiu;
k) świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych;
l) bierze udział w bójkach i kradzieżach;
m) nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków
zaradczych.
95
§ 115
1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:
1) wskutek wypadków losowych;
2) z powodu choroby trwającej dłużej niż pięć dni roboczych (na uzupełnienie
wiadomości uczeń ma pięć dni);
2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają prawo określenia w
Przedmiotowych Zasadach Oceniania dodatkowych sytuacji, w których uczeń może
być nieprzygotowany do zajęć.
§ 116
1. Uczeń ma prawo do pomocy w ramach:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w szkole;
2) zajęć świetlicowych;
3) pomocy koleżeńskiej;
4) dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu;
5) zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenia materiału do
uzupełnienia na części;
7) korzystania ze znajdujących się w szkole pomocy naukowych, właściwej literatury;
8) indywidualnie ustalonego sposobu, zakresu i terminu poprawy uzyskanych ocen
niedostatecznych.
§ 117
1. Dokumentowanie postępów w nauce następuje w:
1) elektronicznym dzienniku lekcyjnym „Librus”;
2) arkuszu ocen;
3) dokumentacji nauczyciela przedmiotu;
4) kartach oceny i samooceny.
§ 118
1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest
zespołowym, planowym działaniem uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie
programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych, bądź wykraczać poza te
treści, albo mieć charakter interdyscyplinarny.
96
3. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców w uzasadnionych
przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
5. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez
wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w WZO.
6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7. Ocena z projektu edukacyjnego jest uwzględniana przy ustalaniu oceny zachowania i
nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie
gimnazjum.
§ 119
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają ewaluacji.
2. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:
1) uczniowie – przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach z wychowawcą
oraz swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach Samorządu
Uczniowskiego;
2) rodzice (prawni opiekunowie) - w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i
indywidualnych, przez ankietę, rozmowy z nauczycielami;
3) nauczyciele – podczas zebrań Rady Pedagogicznej, wypełnianie ankiet,
obserwacje, wywiady.
3. Po każdym zakończonym roku szkolnym należy poddać weryfikacji
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, wyciągnąć wnioski, które będą pomocne przy
dalszych pracach.
4. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dokonuje Rada
Pedagogiczna.
97
ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 120
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego
zmiany lub go uchwala .
2. Wniosek o zmianę Statutu Szkoły może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy
kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji Statutu Szkoły, opracowuje jego
jednolity tekst.
4. Dyrektor Szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu Szkoły, jest
odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
5. Niniejszy Statut Szkoły udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 121
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół w
Stanominie” 15 września 2016 roku.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 roku.STATUT
Szkoły Podstawowej
w Stanominie
2
Spis treści
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE str. 3
2. CELE I ZADANIA SZKOŁY str. 5
3. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE str. 22
4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY str. 27
5. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH str. 36
6. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY str. 46
7. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA
SZKOŁY Z RODZICAMI str. 56
8. UCZNIOWIE SZKOŁY str. 58
9. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA str. 65
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 97
3
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Szkoła Podstawowa w Stanominie jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedziba szkoły znajduje się w Stanominie w budynkach o numerach 28 i 30.
3. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa w Stanominie używana jest w pełnym brzmieniu
na pieczęciach i stemplach.
4. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą.
5. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA w Stanominie,
78-217 STANOMINO, tel. (0-94) 311 22-82, REGON 330385591.
6. Organem prowadzącym jest Gmina Białogard.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski
Kurator Oświaty w Szczecinie.
§ 2
1. Czas nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3-6 letnich.
3. Od 1 września 2017 roku Gimnazjum w Stanominie zostaje włączone do Szkoły
Podstawowej w Stanominie. Oddziały Gimnazjum będą w strukturze szkoły do dnia
31 sierpnia 2019 roku, kiedy to ostatni uczniowie ukończą szkołę.
§ 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 4
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Stanominie z oddziałami
przedszkolnymi i oddziałami gimnazjum;
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Stanominie;
3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców
– należy przez to rozumieć organy działające w szkole;
4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej;
5) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły,
7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej
opiece powierzono jeden z oddziałów w szkole;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Białogard;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
5
ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające
szkolny zestaw programów nauczania i treści zawarte w programie wychowawczoprofilaktycznym,
a w przypadku uczniów klas gimnazjalnych w programach:
wychowawczym i profilaktyki, dostosowanymi do potrzeb rozwojowych ucznia oraz
potrzeb danego środowiska.
§ 6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z
punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny ( a w przypadku uczniów klas
gimnazjalnych program wychowawczy i program profilaktyki) obejmujące:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły (a w przypadku uczniów klas gimnazjalnych
program wychowawczy i program profilaktyki). Treści wychowawcze i
profilaktyczne realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz
podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,
2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej,
4) trzeci etap edukacyjny – do dnia 31 sierpnia 2019 roku oddziały gimnazjalne.
4. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła
finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§ 7
1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie
całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
6
2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i
zainteresowań;
6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu
drogowym;
8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających
treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i
umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie
rozwoju;
7
14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego
rozwoju;
15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;
16) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i
regionalnej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i
przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany
zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
8
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w
procesie dalszego kształcenia;
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia;
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale
wartościowych celów;
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
9) kształtowanie zainteresowań własnym regionem, lokalnymi tradycjami i
obyczajami oraz zagrożeniami dla regionu;
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i
innych;
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i
zdrowia;
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność
fizyczną i właściwą postawę ciała;
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej,
zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej;
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i
in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych
wychowawczo;
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności;
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich
właściwego stosunku;
19) rozwijanie umiejętności asertywnych;
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
9
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w
relacjach międzyludzkich;
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców
życia rodzinnego;
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym;
25) integrację uczniów niepełnosprawnych.
§ 8
1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym
etapie edukacyjnym;
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły;
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole;
4) organizację zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”;
5) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych w zależności od
przyznanych środków finansowych na ten cel;
6) organizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) pracę pedagoga szkolnego, a także innych specjalistów, wspomaganą badaniami i
zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
8) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie, Sądem
Rodzinnym w Białogardzie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Białogardzie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę;
9) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
10) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych;
11) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
13) umożliwienie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i
czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach
10
filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych
zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach
sportowych;
14) organizację różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki;
15) krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki
odbywa się w następujących formach: wycieczki przedmiotowe, wycieczki
krajoznawczo-turystyczne, imprezy turystyki kwalifikowanej, imprezy wyjazdowe
związane z realizacją programu nauczania.
§ 9
1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych
dziedzinach poprzez:
1) organizowanie zajęć dodatkowych;
2) organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;
3) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach
artystycznych i zawodach sportowych.
2. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego
programu nauczania lub indywidualnego toku nauki.
3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną, realizując programy własne, w
oparciu o odrębne przepisy.
§ 10
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie pracy szkoły w zakresie realizacji z zakresu
pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i
przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
3. Koordynatorem do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
jest pedagog szkolny.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oddziale organizuje wychowawca klasy.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami;
11
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i
nieodpłatne.
§ 11
1. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania;
6) poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela lub osoby o której mowa w art. 15 ust, 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r - Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy o którym
mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
§ 12
1. Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy udzielanej uczniom w formie porad, konsultacji, warsztatów i
szkoleń.
§ 13
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole, w
celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz specjaliści: pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta
pedagogiczny.
12
3. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą;
4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i
specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8;
2) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu
się. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może przekraczać 5.
b) logopedycznych - organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczniów na zajęciach tego
typu nie może przekraczać 4;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników nie może przekroczyć 10, chyba że zwiększenie liczby
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
d) innych o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w szkole. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może
przekroczyć 10.
13
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, - objęcie ucznia pomocą w tej formie wymaga opinii poradni, z
której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie;
4) porad i konsultacji.
5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w
formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się. Liczba uczestników nie może przekroczyć
10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami
uczniów;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów, którzy mają
trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,
wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba
uczestników nie może przekraczać 8;
4) zajęć specjalistycznych, w tym:
a) korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu
się. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może przekraczać 5.
b) logopedycznych - organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczniów na zajęciach tego
typu nie może przekraczać 4;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników nie może przekroczyć 10, chyba że zwiększenie liczby
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
d) innych o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w szkole. Liczba uczniów na zajęciach tego typu nie może
przekroczyć 10.
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów
klas VII i VIII oraz oddziałów Gimnazjum, zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa
zawodowego.
14
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - objęcie ucznia pomocą w tej formie
wymaga opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej
formie;
7) porad, konsultacji i warsztatów.
6. Godzina zajęć o których mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 trwa 45 minut, z tym
że dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45
minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych
zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
7. Zajęcia o których mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 prowadzą nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
8. Uczestnictwo w formach zajęć, o których mowa ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 , trwa
do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub
złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia
taką formą pomocy.
9. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i
specjaliści.
10. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub Dyrektora, że uczeń ze względu
na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, ustala okres jej
udzielenia oraz wymiar godzin w których poszczególne formy będą realizowane.
Przy ustalaniu form udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia
się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno- pedagogicznej. Ilość godzin ustala Dyrektor biorąc pod uwagę
ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy
psychologiczno - pedagogicznej.
11. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom
pomocy psychologiczno - pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości
psychofizycznych ucznia.
12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie
oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
13. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy w formach o których
mowa w ust.4 pkt 1-2 i ust.5 pkt 1-5 oceniają efektywność udzielanej pomocy i
15
formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę
funkcjonowania ucznia.
14. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust.13, wynika, że mimo
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa
funkcjonowania ucznia dyrektor szkoły za zgodą rodziców występuje do publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i
wskazanie sposobu rozwiązania problemu.
§ 14
1. Dyrektor Szkoły organizuje warunki kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczną – pedagogiczną, zapewniając:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;
2) warunki nauki;
3) zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia związane z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
możliwościami psycho-fizycznymi ucznia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i
socjoterapeutyczne;
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami
pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone w szkole do
końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 20 rok życia.
3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje
się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), zwany dalej
„programem”.
4. Program opracowuje zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący
zajęcia z uczniem zwany dalej „zespołem”.
5. Zespół opracowuje program o którym mowa w ust.3 po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę
i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną.
6. Zespół co najmniej 2 razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu, oraz
w zależności od potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
16
7. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń.
8. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu oraz otrzymują kopię
wielospecjalistycznych ocen oraz programu.
§ 15
1. Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:
1) udzielania doraźnej pomocy medycznej;
2) dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
3) propagowania oświaty zdrowotnej.
§ 16
1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła
udziela pomocy materialnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Białogardzie.
2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły
występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny - zasiłek szkolny.
§ 17
1. W szkole zapewnia się bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom.
Procedury zapewniające bezpieczeństwo w szkole stanowią odrębny dokument i
znajdują się w sekretariacie szkoły.
2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia
ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie Dyrektora
Szkoły,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych
zajęciach,
17
4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym
wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII i oddziałów
gimnazjalnych,
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed
zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do
wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazd i toaletę dla osób
niepełnosprawnych,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu
szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej
uczniów,
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
a także:
12) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
13) pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren
szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie Dyrektora
Szkoły lub kieruje tę osobę do Dyrektora,
14) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza
jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna:
1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z
publicznych środków lokomocji;
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub
udaje się poza miasto;
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
4. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej
przed wyjazdem na wycieczkę.
5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
18
§ 18
1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania
wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli
w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.
§ 19
1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni komputerowej;
3) biblioteki z czytelnią;
4) świetlicy;
5) gabinetu profilaktyki;
6) gabinetu terapii pedagogicznej;
7) gabinetu pedagoga;
8) gabinetu logopedy;
9) sali sportowej;
10) szatni.
19
ROZDZIAŁ 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 20
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu
obowiązku szkolnego uczniów, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
§ 21
1. Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady
Pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków
Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
wewnątrz zespołu szkoły;
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy,
innowacji i podnoszenia kwalifikacji;
4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w
szkole;
20
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII i III
gimnazjum;
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły;
10) występowanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności szkoły;
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza
szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
w obwodzie szkoły;
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, takiego nauczania;
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom;
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i
oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;
21
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia.
4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks
pracy należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
mających status pracowników samorządowych;
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym;
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego;
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie
karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy
naruszenia praw i dobra dziecka;
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
ustawą o związkach zawodowych;
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
22
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i są gromadzone w
Księdze Zarządzeń znajdującej się w sekretariacie szkoły.
§ 22
1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący
Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
§ 23
1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych w szkole;
23
5) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub
program nauczania;
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych;
9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala
statut lub jego zmiany.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
1) Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w
miarę bieżących potrzeb.
2) Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3) Osoby uczestniczące w posiedzeniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
24
§ 24
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest
rada samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin
ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w
sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z
zakresu wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych
przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe
zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole
określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
§ 25
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem.
25
3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole;
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
Dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 26
1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia
dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania
demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
§ 27
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań
wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają
jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor
szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
26
5. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się
następujące zasady postępowania:
1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na
zebraniach Rady Pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz
szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na
zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może
zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są
między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami
Samorządu Uczniowskiego a Dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.
4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.
a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim
rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę
Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz
Dyrektora.
27
ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 28
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31
sierpnia następnego roku.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
4. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły
Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
§ 29
1. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego
obowiązkowe zajęcia lekcyjne.
2. Zasady prowadzenia i korzystania z dziennika elektronicznego zawiera Zarządzenie
Dyrektora Szkoły stanowiące odrębny dokument.
3. Pozostałe dzienniki dokumentujące pracę szkoły prowadzone są w formie papierowej
w tym dzienniki:
1) zajęć dodatkowych, w tym specjalistycznych;
2) zajęć w oddziałach przedszkolnych;
3) pedagoga szkolnego;
4) nauczania indywidualnego;
5) biblioteki;
6) świetlicy szkolnej.
§ 30
1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz organizacji szkoły;
2) tygodniowy rozkład zajęć.
2. Arkusz organizacji Szkoły określa głównie:
1) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
28
2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu
prowadzącego;
3) liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego w tym liczbę
godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
4) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
5) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
6) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym
godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
e) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
f) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
g) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
h) liczbę godzin zajęć świetlicowych.
3. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na
podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
4. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych
i dodatkowych zajęć dydaktycznych-wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 31
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów
zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie
odrębnych uregulowań w tym zakresie.
29
§ 32
1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
2. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do
oddziału klas I- III, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany
oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1.
3. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając
liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.1.
4. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3 i 4,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
6. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
§ 33
1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum liczba uczniów nie
powinna przekraczać 27.
2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum podział na grupy jest
obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych/ informatyki w
oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w
pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w
oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów,
przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości
języka obcego nowożytnego;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż
30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być
prowadzone w grupie oddziałowej, między oddziałowej lub między klasowej,
liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
30
2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum zajęcia wychowania
fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone
łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
§ 34
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia
edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
6. Szczegółowy rozkład obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych
dla poszczególnych oddziałów i grup przedmiotowych w drugim i trzecim etapie
edukacyjnym określa tygodniowy rozkład zajęć.
§ 35
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje:
1) zajęcia dodatkowe, w tym koła zainteresowań, sportowe, artystyczne i inne,
stosownie do posiadanych środków finansowych, które prowadzone są w grupach
międzyklasowych i poza systemem klasowo-lekcyjnym.
2) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, liczbę uczestników zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 36
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest
wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok
szkolny.
31
§ 37
1. W przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub
3) pomoc nauczyciela.
2. W przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust.
1 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem
społecznym, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo
nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
§ 38
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.
5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym
terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
7. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub
zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 39
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII i oddziałów gimnazjum organizowane są zajęcia
edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
32
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w
zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 40
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i
mediatorem w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności wychowawczej pożądane jest
prowadzenie przez wychowawcę oddziału w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach w trakcie
trwania roku szkolnego:
1) z urzędu;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
5. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora Szkoły
charakteru wiążącego.
6. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie
14 dni od daty otrzymania wniosku.
7. Formy spełniania zadań wychowawczych wychowawca dostosowuje do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 41
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej
oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna
służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe
nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w
pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i
kulturalno-rekreacyjnej.
33
3. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o
wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z
różnych przedmiotów.
4. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych
nośników cyfrowych itp.);
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów;
3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej;
4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie
wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości, w rozwijaniu zainteresowań i
uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu
wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek;
5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych;
6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w
doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów
multimedialnych;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej i przedmiotów, poradników
metodycznych i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w
bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
34
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów
multimedialnych;
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów
multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz
innych dokumentów prawa szkolnego,
e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki
publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
6. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy określa regulamin wewnętrzny biblioteki.
§ 42
1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
2. Do świetlicy przyjmowani są z urzędu uczniowie korzystający z dowozów szkolnych.
3. Do świetlicy mogą być przyjęci uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole
ze względu na czas pracy ich rodziców. Przyjęcie następuje na wniosek rodziców w
uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
4. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach
wychowawczych.
5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
6. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze
45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
7. Świetlica pełni funkcje:
1) opiekuńczą;
2) wychowawczą;
3) profilaktyczną;
4) edukacyjną.
35
8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w
zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem
szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy
znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.
§ 43
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
Dyrektorem Szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi
nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 44
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie oraz
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy w szkole jest pedagog szkolny.
3. W szkole mogą działać na zasadach wolontariatu, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły.
4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców.
36
ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 45
1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.
3. Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w trybie i na
warunkach określonych w odrębnych przepisach.
4. Liczbę oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Szkoły.
5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25.
§ 46
1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości
dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.
2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej”.
§ 47
1. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach
przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie.
2. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i
zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
z zachowaniem ustalonego tygodniowego wymiaru tych zajęć.
4. Cele i zadania oddziału przedszkolnego realizowane są podczas zajęć grupowych i
indywidualnej pracy z dzieckiem.
5. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka
religii, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się
danym oddziałem w ciągu całego etapu przedszkolnego.
7. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania,
wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
37
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§48
1. Cele i zadania edukacji i wychowania w oddziałach przedszkolnych określono w
rozdziale 2, w §7 statutu.
2. Wynikające z celów zadania, o których mowa w ust.1, przedszkole realizuje w
ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) poznawczy obszar rozwoju dziecka;
5) język obcy nowożytny;
§49
1. Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:
1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka;
2) wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju oraz trudności wychowawczych i
zapobieganie ich rozwojowi;
3) pomoc rodzicom w kierowaniu do poradni specjalistycznej;
4) wdrażanie do procesu wychowania i nauczania zaleceń i wskazań specjalistów z
poradni psychologiczno-pedagogicznej;
5) prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
§50
1. Oddział przedszkolny wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go
do nauki w szkole:
1) organizuje współpracę z rodzicami;
2) zapoznaje rodziców z zadaniami realizowanym w oddziale przedszkolnym;
3) zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki i nauczania;
4) uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań;
5) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
6) stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności, kształtowania nawyków
higienicznych i kultury bycia;
38
7) stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
8) współpracuje ze Szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej;
9) umożliwia dziecku zdobywanie różnorodnych doświadczeń wpływających
stymulująco na ich rozwój;
10) stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności czytania i
pisania, liczenia, stosowania i tworzenia symboli i znaków.
§ 51
1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
2) odpowiednie warunki do wychowania i opieki, pomoce i środki dydaktyczne;
3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do
indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem
odpowiednich form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej;
4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb dzieci;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 52
1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i
umożliwianie ich zaspokajania;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i
nauczycieli;
5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust.1 realizowane są we
współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi
poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz
podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana w oddziale przedszkolnym
realizowana może być w formie wskazanej w §13, ust.6, pkt 1- 4 .
39
4. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w przedszkolu rodziców dziecka.
5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu na wniosek dyrektora zapewniają
poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 53
1. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej i religijnej poprzez:
1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich;
2) wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
3) rozwijanie wrażliwości moralnej;
4) dbanie o kulturę języka polskiego;
5) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka;
6) ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury,
pracowników, rodziców;
7) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny;
8) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców;
9) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej;
10) kultywowanie tradycji i obyczajów;
11) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi;
12) wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych;
13) przybliżanie tradycji i kultury regionu;
14) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i
przeżywaniu wartości uniwersalnych.
2. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
realizowane jest poprzez:
1) wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe;
2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze
patriotycznym;
3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych;
4) udział w ważnych wydarzeniach dla środowiska lokalnego i regionu.
40
§ 54
1. Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią:
1) zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą;
2) zajęcia dodatkowe;
3) spontaniczna działalność dzieci;
4) prace porządkowe i samoobsługowe;
5) współpraca z rodzicami, placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami
podstawowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.
§ 55
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w
oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą
programową wychowania przedszkolnego.
2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają
odrębne przepisy.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie
określonym w odrębnych przepisach.
4. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład
dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i
higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń
programowych.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
1) proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną
działalnością dzieci;
2) potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od pogody;
3) godziny posiłków.
41
§ 56
1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom stałą opiekę podczas zajęć w Szkole oraz
poza Szkołą.
2. Dzieci przebywające w Szkole pozostają pod opieką nauczyciela, który organizuje
im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i planem
pracy.
3. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach przepisy bhp,
ppoż., ruchu drogowego.
4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować miejsca
przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i
inne narzędzia.
5. Dziecko uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w
oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
tych zajęć.
6. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod
opieką nauczyciela – bibliotekarza.
7. Nauczyciel opuszcza oddział po przybyciu drugiego nauczyciela oddziału, uprzednio
informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Szkoły bez względu na
zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
9. Wycieczki i spacery poza teren szkoły powinny odbywać się przy udziale
wymaganej liczby opiekunów.
10. Przed każdym wyjściem na plac zabaw, jego teren powinien być skontrolowany przez
pracownika obsługi, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie i sprawność
sprzętu.
11. W czasie pobytu w Szkole dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie
przystosowanej do wieku i potrzeb.
12. Przebywanie dzieci na powietrzu uzależnione jest od panujących warunków
atmosferycznych.
§ 57
1. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach
ustalonych przez Szkołę.
2. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania dziecka przez inną osobę upoważnioną
przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
3. Rodzice lub inna upoważniona przez nich osoba powinna w szatni przygotować
dziecko do pobytu w oddziale przedszkolnym, a następnie przekazać je
dyżurującemu pracownikowi Szkoły (woźna, pomoc nauczyciela) lub nauczycielowi
oddziału, do którego dziecko uczęszcza.
42
4. W sytuacji, gdy dziecko zostało przyprowadzone do Szkoły po wyznaczonym czasie,
rodzice lub inna upoważniona osoba jest zobowiązana do doprowadzenia dziecka do
sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela.
5. Pracownicy Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pozostawione przez rodziców lub inną upoważnioną osobę przed budynkiem Szkoły,
w szatni, łazience.
§ 58
1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona
temperatura lub inne niepokojące objawy).
2. Do oddziału przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi. Stan
zdrowia dziecka przyprowadzanego do Szkoły nie może zagrażać bezpieczeństwu
fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.
3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, nauczyciel
podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka ze Szkoły.
4. Rodzice dziecka zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału
przedszkolnego w sytuacji wystąpienia u niego stanu, o którym mowa w ust.3.
5. W przypadku braku skuteczności działań, o których mowa w ust.4, nauczyciel
niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
§ 59
1. Rodzice dziecka zobowiązani są do jego odbierania w godzinach ustalonych przez
Szkołę.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez
rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
3. Dziecko może być odbierane ze Szkoły przez rodziców lub inną upoważnioną przez
nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.
4. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała ze Szkoły inna
upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani
są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in.
dane osoby upoważnionej.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust.4, może zostać zmienione lub odwołane w
każdym czasie.
6. Osoba wskazana przez rodziców dziecka do przyprowadzania i odbioru dziecka ze
Szkoły legitymuje się pisemnym upoważnieniem do dokonywania tych czynności.
7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.6, może
zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dowodem osobistym.
8. Nauczyciel oddziału przedszkolnego lub inny pracownik Szkoły przekazujący
dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych
w upoważnieniu.
9. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z oddziału przedszkolnego w
wyznaczonym czasie, nauczyciel przekazuje je pod opiekę świetlicy szkolnej.
43
10.
§ 60
1. Nauczyciele do pracy w oddziale przedszkolnym są zatrudniani według potrzeb na
podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
2. Zadaniem pracowników Szkoły niebędących nauczycielami jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania oddziału przedszkolnego, utrzymanie sali i jego otoczenia
w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala
Dyrektor Szkoły.
3. Do obowiązków wszystkich pracowników Szkoły należy dbałość o zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim dzieciom pozostającym pod ich opieką.
§ 61
1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie
zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w
Szkole oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;
5) powiadomienie Dyrektora Szkoły o wypadku dziecka;
6) zgłaszanie poprzez wpisanie w zeszyt wyjść wszelkich wyjść poza teren szkoły.
2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają
pracownicy administracyjno-obsługowi Szkoły.
§ 62
1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach
wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie
metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości
rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań
wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w
formie zaproponowanej przez rodzica;
8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
9) angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego.
44
§ 63
1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy
wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
1) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy szkoły
oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
2) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Szkole;
3) wybór programu wychowania przedszkolnego;
4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji
zleconej przez Dyrektora Szkoły,
5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz
niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
7) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska
wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w oddziale
przedszkolnym;
10) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych;
11) dbałość o estetykę pomieszczeń;
12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
2. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się
sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
3. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków
ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na
rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości
szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie
wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
zapobiegających wadom postawy.
§ 64
1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz
dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:
1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z
dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem;
45
4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym
przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).
§ 65
1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, wyspecjalizowanych
placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest wykonywać inne czynności
zlecone przez Dyrektora Szkoły wynikające z działalności oddziału przedszkolnego.
§ 66
1. Oddział przedszkolny oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
1) porady i konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
2) zebrania grupowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;
3) dni otwarte;
4) pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;
5) pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;
6) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
7) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców i rozwiązywania
problemów wychowawczych.
2. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy
oddziału przedszkolnego w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas
spotkań z nauczycielami.
46
ROZDZIAŁ 6
11. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 67
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach
niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady
wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące
pracowników samorządowych.
§ 68
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor może tworzyć
stanowisko wicedyrektora zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Białogard.
2. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego Dyrektor Szkoły opracowuje
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
3. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres
zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
4. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, a w
szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępstwo dyrektora pełni
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i rozciąga się ono na wszystkie zadania i
kompetencje dyrektora.
§ 69
1. Dyrektor zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami. Należą do nich:
1) sekretarz szkoły;
2) sprzątaczki
3) konserwator;
2. Zakres obowiązków tych pracowników określa Dyrektor Szkoły.
3. Wynagrodzenie ich jest ustalane według stawek osobistego zaszeregowania zgodnie
z regulaminem płac.
47
4. Pracownicy niepedagogiczni współpracują w utrzymaniu porządku, bezpieczeństwa
w szkole z nauczycielami oraz uczniami i rodzicami.
§ 70
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może
przekraczać 40 godzin tygodniowo zgodnie z zapisem w „Karcie Nauczyciela”.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt. 1. oraz ustalonego wynagrodzenia
nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z uczniami;
2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
§ 71
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
3. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
48
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w
swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) pełni funkcję koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
swoim oddziale, w tym celu współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i
innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów,
5. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym
szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki
dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z
jego możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn
absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach
ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę,
czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie
przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków
zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem
szkolnym i rodzicami ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych
działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
49
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących,
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach
zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach
szkolnych, problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej
Zarządzeniami Dyrektora Szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z
zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,
harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
6. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od
dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających
szkołę.
7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora szkoły w
następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
2) w wyniku decyzji Dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami
wychowawczymi,
3) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana
wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
8. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem
samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
9. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora
Szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
§ 72
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę
moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
50
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi
zasadami oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
7) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń
Dyrektora szkoły w tym zakresie,
8) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie
informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
9) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
10) udzielać pomocy uczniowi w trakcie bieżącej pracy,
11) indywidualizować proces nauczania,
12) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
13) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.
.
4. Nauczyciele odpowiedzialni za pracownie przedmiotowe oraz salę gimnastyczną
zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu
szczegółowych regulaminów, instrukcji korzystania z tych pomieszczeń oraz
zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.
5. Nauczyciel osobiście odpowiada za uzupełnienie wszystkich potrzebnych danych
w dzienniku elektronicznym, oraz dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów.
§ 73
1. Do obowiązków pedagoga w Szkole należy w szczególności:
51
1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych uczniów, lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców i nauczycieli,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości i predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów, lub
trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9). planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
10). działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
11. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i
jego ewaluacji,
12. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
13. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie i innymi
poradniami specjalistycznymi;
14. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo
-wychowawczymi działającymi na rzecz pomocy dziecku.
52
§ 74
1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i
eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 75
1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły
wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę
realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.
§ 76
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami
53
2) w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów
oddziaływań terapeutycznych;
3) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w
życiu przedszkola, szkoły i placówki;
4) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy
6) z rodzicami uczniów;
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 77
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i
pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.
§ 78
1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
54
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla
wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz
dbałości o zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
§ 79
1. W szkole działają zespoły problemowo-zadaniowe, składające się z nauczycieli
prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym etapie edukacyjnym
2. Do zadań zespołu należy:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów
badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek
zespołu.
§ 80
1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania
problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, wychowawcy oraz wskazani przez dyrektora
szkoły w miarę potrzeb inni nauczyciele.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek
zespołu.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
55
4) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała
ewaluacja,
5) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez
ogólnoszkolnych środowiskowych;
6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia.
§ 81
1. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły podejmują zadania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
2. Zasady bezpieczeństwa dla uczniów
1) Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie
szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
2) Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w
czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia.
3) W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia
komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
z regulaminami tych pomieszczeń.
4) W czasie przerw uczniowie z wyjątkiem klas I-III opuszczają sale lekcyjne.
5) Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia.
6) W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią
nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
7) W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie
przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których
zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
8) Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą.
9) Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają
na to warunki atmosferyczne.
10) Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną
nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
11) Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub
ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje
wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy
usprawiedliwioną nieobecność z komentarzem zawierającym podstawę zwolnienia
ucznia.
12) Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele,
organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to
zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
56
ROZDZIAŁ 7
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 82
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać
wychowawczą rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i
religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku
szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie
szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w
oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki
określonych w tym zezwoleniu,
6) zapewnienia dziecku do ukończenia 7 roku życia opieki w drodze do szkoły i w
czasie jego powrotu,
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania
dziecka ze szkoły.
§ 83
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu
rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich
upoważnioną.
57
2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do
zwolnienia ucznia jest pedagog lub dyrektor.
§ 84
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej
współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i
rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z
nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym
przez regulamin Rady Rodziców.
4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora
Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
58
ROZDZIAŁ 8
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 85
1. Przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej odbywa się w trybie i na warunkach
określonych w odrębnych przepisach na podstawie zgłoszenia rodziców. Uczniowie
zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci, jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
1) Obowiązek szkolny trwa do ukończenia przez ucznia osiemnastego roku życia.
2) W przypadku, gdy uczeń ukończył osiemnasty rok życia i nie zdołał ukończyć
Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum, ma prawo kontynuować naukę aż do
ukończenia danego typu szkoły. Uczeń ten może być skreślony z listy uczniów
uchwałą Rady Pedagogicznej w przypadku gdy:
a) zachowanie ucznia jest niezgodne z obowiązującym Statutem Szkoły,
b) liczba nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia daje podstawę do tego,
by go nie klasyfikować.
3) W roku szkolnym 2018/2019 może zostać przyjęty uczeń, który w roku szkolnym
2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III Gimnazjum.
4) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej można przyjąć dziecko sześcioletnie,
które:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
§ 86
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia
stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji,
wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój
galowy.
1) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
2) chłopcy: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie,
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
59
4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach
niepozostawiającej śladów.
5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu.
§ 87
1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe
uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku
ich naruszenia.
2. Podstawowe uprawnienia ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie
publicznego ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, jako Katalogu praw i
obowiązków ucznia.
§ 88
1. Do podstawowych praw ucznia, w tym wynikających również z Konwencji o
prawach dziecka, należy:
1) prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i
uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych
źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen,
otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie
decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
2) prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia
Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra
innych osób;
3) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnowychowawczym
i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej
rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania
godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania,
stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu
na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz
jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo
dowiedzenia swoich racji;
4) prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji
rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich
informacji z nim związanych;
5) prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego
zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki
wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
6) prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw
świątecznych;
7) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
60
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu
nauczania;
8) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych
sposobów kontroli postępów w nauce;
9) prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
10) prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
11) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania
ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
12) prawo do uzyskiwania informacji o przewidywanych dla niego ocenach
śródrocznych i rocznych zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
13) prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego,
oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
§ 89
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub
naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie, powinna zawierać uzasadnienie.
4. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.
5. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
6. Skargi nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
7. Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej
o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8. Wnoszący skargę otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej o sposobie
rozstrzygnięcia sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi odpowiadają osoby, na które
dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie, ale
nie później niż 30 dni od daty wniesienia.
61
§ 90
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i
stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z
planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowywać podczas
lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po
upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
5) uczęszczania na wybrane przez siebie lub wskazane za zgodą rodziców zajęcia
pozalekcyjne,
6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 3
dni od stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez
rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie (telefonicznie) wychowawcy
klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o
usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
10) dbania o piękno mowy ojczystej,
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
13) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
14) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
15) szanowania poglądów i przekonań innych,
16) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
62
17) zachowywania tajemnic korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
18) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i
nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
19) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
20) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
21) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego
naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
22) noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego,
23) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie
sprzętu):
a) za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym,
b ) tylko w czasie przerw między zajęciami,
c) rejestrowania obrazów i dźwięków, a następnie ich odtwarzania, tylko za
zgodą osób rejestrowanych.
Niezastosowanie się do powyższych ustaleń skutkuje odebraniem urządzenia i
złożeniem w depozycie w sekretariacie szkoły.( prawo odebrania urządzenia z depozytu
ma rodzic ucznia).
2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach
określonych przez Dyrektora Szkoły.
§ 91
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub organ prowadzący szkołę,
6) list pochwalny do rodziców;
7) wpis do „Złotej Księgi”;
8) otrzymanie tytułu „Najlepszego Absolwenta”
63
2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
3. Nagrody, o których mowa w ust.1 i 2, mogą być łączone ze złożeniem ich do
dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia
nagrody.
4. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu szkoły,
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach
sportowych,
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z
uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody
przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie
sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje
sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
§ 92
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie
statutu szkoły.
2. Uczeń może zostać ukarany za:
1) umyślne zachowanie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
2) lekceważące lub wulgarne zachowanie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
3) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia lub stosowanie
wobec innych przemocy fizycznej;
4) spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie lub rozprowadzanie środków
odurzających na terenie Szkoły lub poza nią;
5) fałszowanie lub niszczenie dokumentacji szkolnej;
6) kradzież lub inne wykroczenia przeciwko prawu;
7) nagminne naruszanie innych postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w
szkole.
3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady
Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
4. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,
2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,
64
3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
4) nagana dyrektora szkoły,
5) kara przeniesienia ucznia do innej szkoły z zastrzeżeniem § 93 ust.1 pkt 1-2,
§ 93
1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty
na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 92 ust. 4 p. 1–4 nie wpłynęło na poprawę postępowania
ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
§ 94
1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
§ 95
1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia
uzasadnionego odwołania do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor Szkoły
w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora
szkoły. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o
rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu
uczniowskiego.
3. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w okresie 6-ciu
miesięcy, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za
niebyłą.
4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne
środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że
kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.
65
ROZDZIAŁ 9
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 96
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zwany dalej WZO, zostały opracowane na
podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3
sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej oraz dotychczasowego
Gimnazjum.
3. Integralnym składnikiem WZO są przedmiotowe zasady oceniania, zwane dalej PZO.
§ 97
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie ucznia
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
66
4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
§ 98
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
4. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające
na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.
67
5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
6. Począwszy od klasy IV ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według
następującej skali:
Nazwa stopnia
Zapis cyfrowy
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Niedostateczny 1
7. W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie „+” bez oceny.
8. Zasady przyznawania ocen bardzo dobrych za otrzymane „plusy” zawarte są w
Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
9. Ustala się minimalną ilość ocen w zależności od ilości tygodniowych godzin
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) minimum 7 ocen w semestrze z przedmiotu, z którego jest 4 lub więcej godzin w
tygodniu,
2) minimum 4 oceny w semestrze z przedmiotu, z którego są mniej niż 4 godziny w
tygodniu.
§ 99
1. Wykorzystuje się następujące formy sprawdzania i oceniania wiadomości:
1) Doraźnie formy sprawdzania:
a) kartkówka,
b) przygotowanie do zajęć,
c) pisemna indywidualna praca na lekcji,
d) odpowiedź ustna,
e) aktywność na lekcji
f) prowadzenie zeszytu lub zeszytu ćwiczeń
g) referat
2) Długofalowe formy sprawdzania:
a) praca klasowa,
b) sprawdzian,
68
c) praca śródroczna lub roczna,
d) praca długoterminowa.
2. Nauczyciele mają prawo określenia w Przedmiotowych Zasadach Oceniania
wybranych form oceniania wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie bieżące musi być prowadzone systematycznie i równomiernie rozłożone na
cały rok.
4. Ustala się wagę ocen: oceny za doraźne formy sprawdzania (aktywność, odpowiedź
ustna, zadanie, praca domowa, ocena za zeszyt, referat) – waga 1, kartkówki – waga
2, oceny za długofalowe formy sprawdzania (sprawdzian, praca klasowa, ) – waga 3.
5. Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Każda praca
klasowa musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem (minimum) i
poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte tą pracą.
Jeżeli znajomość terminu pracy klasowej będzie przez uczniów wykorzystywana do
różnych „uników”, wagarów lub ucieczek, nauczyciel ma prawo bez podania terminu
przeprowadzić pracę klasową. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
ucznia nauczyciel powinien udzielić uczniowi pomocy w kwestii dydaktycznej i
uzgodnić rozsądny termin uzupełnienia zaległości i napisania pracy. Prace klasowe są
obowiązkowe. Po sprawdzeniu pracy klasowej nauczyciel winien omówić wyniki i
poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy. Praca klasowa powinna być sprawdzona
w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni.
6. Sprawdzian to praca pisemna obejmująca kontrolę wiadomości i umiejętności,
obejmująca treści kształcenia z więcej niż trzech tematów. Powinna być
zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. Liczba sprawdzianów nie może
przekraczać 2 w jednym tygodniu. Sprawdzian powinien być sprawdzony i oceniony
w terminie do dwóch tygodni.
7. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać pracy klasowej lub sprawdzianu z
całą klasą, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej i sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu miesiąca od daty rozdania
prac. Uczeń pisze ją tylko raz. Punktacja jest taka sama jak za pracę pierwotną.
Otrzymana ocena jest ostateczna i wpisywana przy ocenie pierwotnej, jako jej
poprawa. Prace klasowe i sprawdziany są dokumentacją pedagogiczną, która trzeba
przechowywać do końca danego roku szkolnego.
9. Kartkówka jako pisemną formą sprawdzania bieżących wiadomości i umiejętności
obejmuje treści edukacyjne co najwyżej z trzech ostatnich tematów i może być
przeprowadzona na każdej lekcji bez zapowiedzi.
10. Nie wystawia się ocen za wypowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych,
69
sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godz. 18.00) lub
kilkudniowej wycieczce szkolnej.
11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
12. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów
uzasadnia się w formie pisemnej na wniosek rodzica (prawnego opiekuna), zaś oceny
pozostałych form sprawdzania uzasadnia się w formie ustnej.
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace udostępnione są uczniowi podczas zajęć.
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą się zapoznać z pracą ucznia w szkole, w
terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) nie
mogą dokonywać żadnych poprawek w otrzymanych do wglądu pracach.
14. Dla prac pisemnych ocenianych według kryteriów punktowych obowiązuje
następująca skala:
96% - 100% - stopień celujący
86% - 95% - stopień bardzo dobry
71% - 85% - stopień dobry
51% - 70% - stopień dostateczny
31% - 50% - stopień dopuszczający
30% i poniżej – stopień niedostateczny
13. W ciągu tygodnia mogą odbyć się dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany, albo
jedna praca klasowa i jeden sprawdzian.
12. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie
uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustaleniu nowego terminu ust. 15 nie obowiązuje.
§ 100
1. Rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informowani o postępach dziecka,
podczas zebrań, dni otwartych, których roczny harmonogram podaje dyrektor do
końca września danego roku szkolnego oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą
lub nauczycielem.
2. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
zobowiązani są do udzielania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach
w formie pisemnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań lub w
czasie indywidualnych, wcześniej uzgodnionych, spotkań.
70
3. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie odczytują na bieżąco wpisów w dzienniku
elektronicznym, nie uczestniczą w zebraniach lub indywidualnych spotkaniach
z wychowawcą oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne
zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka
w nauce.
§ 101
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych zajęciach edukacyjnych w miesiącu wrześniu, co
dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w miesiącu
wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji
zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) – po dokonaniu
jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez
siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych
zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w
terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w
dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,
co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do
którego dołączona jest podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym spotkaniu klasowym
we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica (prawnego opiekuna) ze
szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego
obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic
(prawny opiekun) winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
71
4. Dokumenty dotyczące szczegółowych warunków i sposobów oceniania
wewnątrzszkolnego są do wglądu w bibliotece szkolnej, oraz zamieszczone na stronie
internetowej szkoły.
§ 102
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wyżej wymienionych, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie
tej opinii.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych (techniki),
plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 103
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
72
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na
czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych (informatyki) na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej
opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych (informatyki) uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Decyzja o zwolnieniu nie jest jednoznaczna z samowolnym opuszczeniem przez
ucznia lekcji z tych zajęć.
5. Uczeń zwolniony z zajęć w czasie lekcji przebywa pod opieką nauczyciela uczącego
danego przedmiotu lub w wyjątkowych przypadkach pod opieką nauczyciela
świetlicy, biblioteki lub pedagoga.
§ 104
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I
półrocza.
3. Poprzez ustalenie ocen śródrocznych należy rozumieć ostateczną ocenę z zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych wpisaną w elektronicznym dzienniku zajęć
lekcyjnych na 7 dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i zatwierdzoną
uchwałą Rady Pedagogicznej.
4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) celujący – 6
2) bardzo dobry- 5
3) dobry – 4
4) dostateczny – 3
5) dopuszczający – 2
6) niedostateczny – 1
5. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub w
73
szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela)
inni, upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciele.
6. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne lub w
szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela)
inni, upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły, nauczyciele.
7. Uzyskaną średnią ważoną ocen cząstkowych zaokrągla się do całości, która stanowi
ocenę śródroczną, według reguły: od 0,6 włącznie z nadmiarem.
8. Ostateczne ustalenie oceny śródrocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może
być poprzedzone egzaminem klasyfikacyjnym.
9. Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
10. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po
uwzględnieniu uzyskanej przez uczniów liczby punktów. Opinie dokumentuje się na
zbiorczej karcie oceny zachowania, którą przechowuje wychowawca w swojej
dokumentacji.
11. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
zgodnie z terminarzem dla danego roku szkolnego.
12. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
§ 105
1. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
74
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
2. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie VIII i w klasie III
gimnazjum.
3. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy
IV, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
4. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w ciągu roku .Uzyskaną średnią
zaokrągla się do całości, która stanowi ocenę roczną, według reguły: od 0,6 włącznie
z nadmiarem.
5. W uzasadnionych przypadkach (np. uwzględniając motywację lub możliwości
rozwojowe ucznia) nauczyciel może podnieść uzyskaną średnią ocenę roczną o jeden
stopień.
6. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV, ustala
się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
7. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.
8. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
75
9. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po uwzględnieniu
uzyskanej przez uczniów liczby punktów. Opinie dokumentuje się na zbiorczej karcie
oceny zachowania, którą przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji.
10. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
11. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
12. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
13. Poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy
rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w
odpowiednim miejscu e-dziennika na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem
Rady Pedagogicznej,
14. Poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć
ocenę wpisaną przez wychowawcę w odpowiednim miejscu e-dziennika na 2
tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,
15. Informację ustną o ocenach, o których mowa w ust. 14 przekazuje uczniowi
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po wpisaniu oceny przewidywanej.
16. Informację pisemną o ocenach o których mowa w ust. 14 przekazuje rodzicowi
(prawnemu opiekunowi) wychowawca klasy na zebraniu.
17. Informację o zebraniu z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka
ucznia, ogłoszenie w terminarzu e-dziennika, wywieszenie informacji na tablicy
informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
18. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na wymienionym zebraniu lub brak
potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z
obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic (prawny opiekun)
winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
§ 106
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
76
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1 zgłasza się pisemnie do dyrektora szkoły w
ciągu dwóch dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania
informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia do dyrektora
szkoły podania, o którym mowa w ust. 1 w terminie dwóch dni po przekazaniu
informacji o ocenach przewidywanych.
4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod
warunkiem złożenia do dyrektora szkoły podania, o którym mowa w ust. 1, w
terminie dwóch dni po przekazaniu informacji o ocenach przewidywanych.
5. W przypadku stwierdzenia, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala przewidywaną
roczną ocenę z zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala
przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
77
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wskazany do udziału w komisji
przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
9. Komisja, ustala przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 2
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną przewidywaną roczną ocenę.
2) w przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z
uzasadnieniem.
11. Do protokołu sporządzonego z przebiegu sprawdzianu wiadomości i umiejętności
ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
13. Tryb w sprawie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania
78
przeprowadza się w tygodniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie rady
klasyfikacyjnej.
§ 107
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki w szkole z plastyki, muzyki, zajęć technicznych (techniki), zajęć
komputerowych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
zajęcia techniczne (technika), plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
79
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności oraz ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązki
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzony ten egzamin
12. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia
z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzaminy wciągu jednego dnia.
14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
80
16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
20. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 108
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
81
4. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie 1. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wskazany do udziału w komisji
przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
82
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokoły stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Do protokołu sporządzonego z przebiegu sprawdzianu wiadomości i umiejętności
ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 109
1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ustępie 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.
4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia religii, jak i na zajęcia z etyki
ma wliczane do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z
każdego z tych zajęć.
83
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad
wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po
ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 110
1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych(techniki), zajęć
komputerowych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
7. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
84
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako osoba egzaminująca może być
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
§ 111
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny wyższe od
oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu zewnętrznego, określonego
odrębnymi przepisami prawa oświatowego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 112
1. W klasach I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalane są w skali od 1 do 6 i stosowane są w formie ustnej i pisemnej.
85
2. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie.
Nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek. Nagradza pochwałą.
Informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, o jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie. Udziela pomocy, informuje co zrobił dobrze, jak powinien
się dalej uczyć. Motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce.
3. Ocenianie bieżące jest wzbogacane poprzez gromadzenie: kart pracy dziecka, prac
plastycznych, literackich, kart samooceny. Obejmuje sprawdziany, testy,
rozwiązywanie zadań, prace domowe.
4. Szczegółowe obszary i kryteria oceniania nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
opisuje w przedmiotowym systemie oceniania.
5. W klasach I-III wychowawca klasy podczas pierwszego w roku zebrania klasowego
zobowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o
wymaganiach oraz zapoznać ze szczegółowymi kryteriami ocen z form oceny opisowej
w taki sposób, aby rodzice (prawni opiekunowie) poznali jej znaczenie treściowe i
odniesienie do wymagań edukacyjnych.
6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
7. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi.
8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.7
uwzględnia poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Ocena roczna poprzedzona jest przewidywaną oceną przedstawioną rodzicom na dwa
tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
10. Ocenę śródroczną i roczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone
informacje oraz ocenę opisową z języka angielskiego, wychowania fizycznego i zajęć
komputerowych (klasa I, II, III) przekazaną przez nauczyciela danych zajęć.
11. Uczeń klas I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy
I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
86
13. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy, po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów), po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
§ 113
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
2) ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania,
3) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania,
4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie, motywowanie go do dalszych postępów w zachowaniu,
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o zachowaniu.
4. Wprowadza się wymóg zapisywania w e-dzienniku pozytywnych oraz negatywnych
działań ucznia w trakcie semestru przez wszystkich nauczycieli z uwzględnieniem
zasad punktowania.
5. Szczegółowe zasady punktowania:
1) Ilość zdobytych przez ucznia punktów ma wpływ na ustalenie śródrocznej/rocznej
oceny zachowania, przy czym liczba punktów oceny rocznej jest średnią
arytmetyczną sumy punktów uzyskanych w poszczególnych semestrach.
2) Ilość uzyskanych punktów odpowiada ocenie zachowania wg następującej skali:
Ocena zachowania Ilość punktów
wzorowe 200 i więcej
bardzo dobre 160 – 199
dobre 120 –159
poprawne 80 – 119
87
nieodpowiednie 40 – 79
naganne 39 i mniej
3) Uczniowie mogą otrzymać punkty za następujące działania:
PUNKTY UJEMNE
L.P. RODZAJ DZIAŁANIA ILOŚĆ
PUNKTÓW
1 Godzina nieusprawiedliwiona. 1
2 Nieuzasadnione spóźnienie. 0,5
3 Ucieczka z zajęć obowiązkowych, dodatkowych lub uroczystości
szkolnych.
20
4 Fałszowanie podpisów lub dokumentów. 30
5 Samowolne oddalanie się z terenu szkoły, od grupy wycieczkowej. 20
6 Niewypełnianie obowiązku dyżurnego. 5
7 Łamanie przepisów szkolnych – ściąganie, kłamstwa, odpisywanie prac
domowych, używanie wulgarnego słownictwa...
10
8 Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów, których użycie stwarza
zagrożenie dla zdrowia lub życia
30
9 Przeszkadzanie na lekcji 10
10 Używanie urządzeń telekomunikacyjnych(bez zgody nauczyciela) na
lekcji, filmowanie i fotografowanie.
20
11 Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw. 5-10
12 Świadome niszczenie mienia szkolnego oraz rzeczy innych osób. 10 - 30
13 Prowokowanie kłótni, zaczepki, wyzwiska, niedozwolone gesty, bójki
uczniowskie
5-30
14 Wygląd niezgodny z regulaminem szkolnym. 5
15 Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły 20
16 Niewłaściwa postawa i zachowanie w czasie uroczystości szkolnych i
pozaszkonych.
5-20
17 Wyłudzanie i szantaż. 20
18 Kradzież, włamanie 20-50
19 Posiadanie, używanie na terenie szkoły, wycieczek, wyjść substancji
niedozwolonych (papierosy, alkohol, ...)
20-50
20 Udowodniony udział w czynie karalnym lub przestępstwie. 150
21 Niewywiązywanie się z podjętych obowiązków lub funkcji. 10
22 Brak zaliczenia Projektu Edukacyjnego (Gimnazjum) 30
23 Niesystematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, odmowa
wykonywania zadań – jednorazowo w semestrze.
5-20
88
PUNKTY DODATNIE
1 Udział w konkursie wiedzowym – etap szkolny 5-15
2 Udział w konkursie wiedzowym – etap gminny, mędzyszkolny 10-20
3 Udział w konkursie wiedzowym – etap powiatowy i rejonowy 20-50
4 Udział w konkursie wiedzowym – etap wojewódzki i ogólnopolski 30-80
5 Udział w konkursach artystycznych i sportowych – etap szkolny 5-10
6 Udział w konkursach artystycznych i sportowych – etap pozaszkolny 10-50
7 Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, środowiskowych.... 5-20
8 Pomoc kolegom w nauce. 5-10
9 Praca na rzecz klasy i szkoły(gazetki, organizacja imprez...), pomoc
pracownikom szkoły
5-20
10 Rozwiązywanie konfliktów sposobami pokojowymi 10
11 Wyjątkowa kultura osobista, dobre maniery... max. 15 p. w semestrze 1-15
12 Wywiązywanie się z podjętych zadań i funkcji. 10
13 Efektywna działalność w Samorządzie Klasowym i Szkolnym – maks.
20 w semestrze
5-20
14 Stuprocentowa frekwencja – jednorazowo w semestrze 30
15 Wszystkie usprawiedliwione godziny - jednorazowo w semestrze 15
16 Brak nieuzasadnionych spóźnień – jednorazowo w semestrze. 5
17 Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych –
jednorazowo w semestrze.
5-20
18 Zaliczenie Projektu Edukacyjnego (Gimnazjum) 30
4) Każdy uczeń otrzymuje kredyt 120 punktów na początku śródrocza. Jest on
równoznaczny ocenie dobrej z zachowania.
5) Uczeń nie może otrzymać oceny:
a) wzorowej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 30p. ujemnych,
b) bardzo dobrej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 50p. ujemnych,
c) dobrej, gdy posiada na koncie (poza dodatnimi) 100p. ujemnych.
6) Jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora, ma obniżoną ocenę zachowania o jeden
stopień i bez względu na uzyskaną liczbę punktów, może uzyskać najwyżej ocenę
poprawną.
89
6. Ustala się następujący tryb postępowania:
1) przed klasyfikacją roczną uczeń:
a) winien być informowany na bieżąco o zapisywanych przez nauczycieli
spostrzeżeniach, uwagach;
b) może poprosić o uzasadnienie wyżej wymienionych informacji przez
nauczyciela;
c) proponuje dla siebie i innych ocenę z zachowania;
d) w ustalonym terminie poznaje przewidywaną ocenę;
7. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia
oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz po
uwzględnieniu liczby zdobytych punktów.
10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
11. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od
klasy IV, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
90
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
13. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
14. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równiej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
17. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca oddziału;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
18. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
91
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
21. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania już wystawioną, wychowawca może zmienić
w każdym momencie, jeżeli uczeń rażąco naruszy normy postępowania określone w
Statucie lub zasady współżycia społecznego.
§ 114
1. Podstawowe kryteria oceny zachowania uczniów obejmują:
1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych poprzez:
a) aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz
właściwe zachowanie się w ich trakcie;
b) odrabianie prac domowych;
c) przynoszenie przyborów potrzebnych do zajęć lekcyjnych i innych rzeczy
wskazanych przez nauczyciela;
d) regularne i terminowe dostarczanie usprawiedliwień nieobecności ucznia na
zajęciach;
e) punktualne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej poprzez:
a) szanowanie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego;
b) szanowanie cudzych rzeczy;
c) reagowanie na dostrzeżone przejawy zła.
3) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez:
a) pozytywne wyrażanie się o swojej szkole;
b) szanowanie flagi państwowej;
c) uczestnictwo w ważnych dla szkoły uroczystościach;
d) godne reprezentowanie szkoły;
e) noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych i państwowych;
f) przestrzegania określonych zasad dotyczących ubioru.
4) dbałość o piękno mowy ojczystej poprzez:
a) nieużywanie wulgarnych słów;
b) nieużywanie obraźliwych określeń.
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez:
a) przestrzeganie regulaminu pracowni informatycznej, sali gimnastycznej;
b) przestrzeganie zasad poruszania się w budynku szkoły;
c) zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na boisku;
d) właściwe zachowanie się w szatni;
e) właściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych;
f) zachowanie czystości w łazienkach, szatni, przebieralni;
g) właściwe zachowanie w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, poprzez
ścisłe przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie ustaleń;
h) nieprzynoszenie niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, substancji,
i) niepalenie papierosów, niezażywanie środków odurzających, niepicie
alkoholu;
92
j) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu.
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią poprzez:
a) prawidłowe zachowanie podczas wykonywania Hymnu Państwowego, Unii
Europejskiej, Szkoły;
b) taktowne zachowanie w czasie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych;
c) stosowanie form grzecznościowych i kultury bycia;
d) właściwe zachowanie podczas wycieczek, wyjazdów poza teren szkoły.
7) okazywanie szacunku innym osobom poprzez:
a) okazywanie szacunku osobom starszym, nauczycielom, pracownikom obsługi
i administracji oraz uczniom;
b) życzliwe odnoszenie się i pomoc osobom niepełnosprawnym.
2. Dodatkowe kryteria oceny zachowania uczniów obejmują:
a) pomoc kolegom mającym trudności w nauce;
b) sumienne wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, klasowy lub
szkolny zarząd Samorządu Uczniowskiego, organizacje uczniowskie oraz
przez opiekunów kół przedmiotowych i zainteresowań;
c) organizowanie i aktywny udział w akcjach charytatywnych, w
wolontariacie;
d) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych;
e) reprezentowanie szkoły w imprezach artystycznych;
f) aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych imprezach artystycznych;
g) uczestnictwo w zawodach sportowych i innych formach rywalizacji;
3. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w kontrakcie dotyczącym oceny
zachowania, który wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zawiera z
klasą.
1) wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest
pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie, szkole i
poza nią;
b) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, poszerza swoją wiedzę m.in.
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentuje szkołę w konkursach;
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco
usprawiedliwia swoje nieobecności);
d) dba i troszczy się o mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu
prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;.
e) dba o honor i tradycje szkoły – udziela się z własnej inicjatywy w ważnych
dla szkoły uroczystościach i odpowiednio się zachowuje;
f) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, nigdy nie używa wulgaryzmów i
wyzwisk;
g) okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy, życzliwy i uczynny;
93
h) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy jego
zagrożenia;
i) reaguje na krytykę i przejawy zła – broni słabszych;
j) dba o swoje zdrowie oraz zdrowie innych osób;
k) na miarę swoich sił i możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy.
2) bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) stara się zawsze przestrzegać postanowień regulaminu szkolnego;
b) wypełnia obowiązki szkolne, stara się poszerzać swoją wiedzę m.in.
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco
usprawiedliwia swoje nieobecności);
d) szanuje mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz
klasy;
e) dba o honor i tradycje szkoły – udziela się w ważnych dla szkoły
uroczystościach i odpowiednio się zachowuj;.
f) zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole oraz poza nią, nie używa
wulgaryzmów i wyzwisk;
g) przestrzega zasad bezpieczeństwa;
h) pomaga innym, staje w obronie słabszych;
i) unika konfliktów z kolegami i osobami starszym;
j) dba o swoje zdrowie;
k) pomaga innym, staje w obronie słabszych.
3) dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) przestrzega regulaminu szkolnego;
b) wypełnia obowiązki szkolne;
c) systematycznie uczęszcza na zajęcia (na bieżąco usprawiedliwia swoje
nieobecności);
d) szanuje mienie szkoły, wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz
klasy;
e) dba o honor i tradycje szkoły – uczestniczy w ważnych dla szkoły
uroczystościach i odpowiednio się zachowuje;
f) z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią;
g) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny;
h) zwraca uwagę na kulturę słowa;
i) troszczy się o swoje zdrowie;
j) nie lekceważy przejawów zagrożenia bezpieczeństwa.
4) poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego;
b) nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości;
c) sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
94
d) szanuje mienie szkoły, uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły;
e) nie przeszkadza w zajęciach szkolnych;
f) dba o honor i tradycje szkoły – uczestniczy w ważnych dla szkoły
uroczystościach, ale zdarzy mu się nieodpowiednio zachować;
g) kulturalnie odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią;
h) w trosce o swoje zdrowie nie stosuje używek;
i) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa;
j) reaguje pozytywnie na zwracane uwagi.
5) nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) często łamie postanowienia regulaminu szkolnego;
b) często nie wypełnia obowiązków szkolnych;
c) spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
d) utrudnia prowadzenie lekcji;
e) nie szanuje mienia szkoły, rzadko i niechętnie uczestniczy w pracach na
rzecz klasy i szkoły lub przywłaszcza sobie cudzą własność;
f) nie zawsze dba o honor i tradycje szkoły, uczestnicząc w uroczystościach
często zachowuje się nieodpowiednio;
g) jest niekulturalny, odnosi się z lekceważeniem do uczniów i dorosłych w
szkole oraz poza nią;
h) jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych;
i) nakłania innych do niewłaściwych zachowań;
j) zdarza mu się stosować używki;
k) nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania.
6) naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, jeżeli:
a) nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego;
b) celowo i świadomie nie wypełnia obowiązków szkolnych;
c) bardzo często spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
d) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, nie bierze udziału w
pracach na rzecz klasy i szkoły;
e) nie dba o honor i tradycje szkoły, celowo opuszcza ważne uroczystości lub
uczestnicząc, zachowuje się nieodpowiednio;
f) jest niekulturalny, nie okazuje szacunku innym osobom;
g) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż,
wyłudzanie, zastraszanie;
h) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne;
i) wykazuje zupełny brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w
stosunku do kolegów, nauczycieli oraz innych dorosłych;
j) stosuje używki zagrażające jego zdrowiu;
k) świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych;
l) bierze udział w bójkach i kradzieżach;
m) nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków
zaradczych.
95
§ 115
1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:
1) wskutek wypadków losowych;
2) z powodu choroby trwającej dłużej niż pięć dni roboczych (na uzupełnienie
wiadomości uczeń ma pięć dni);
2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają prawo określenia w
Przedmiotowych Zasadach Oceniania dodatkowych sytuacji, w których uczeń może
być nieprzygotowany do zajęć.
§ 116
1. Uczeń ma prawo do pomocy w ramach:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w szkole;
2) zajęć świetlicowych;
3) pomocy koleżeńskiej;
4) dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu;
5) zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenia materiału do
uzupełnienia na części;
7) korzystania ze znajdujących się w szkole pomocy naukowych, właściwej literatury;
8) indywidualnie ustalonego sposobu, zakresu i terminu poprawy uzyskanych ocen
niedostatecznych.
§ 117
1. Dokumentowanie postępów w nauce następuje w:
1) elektronicznym dzienniku lekcyjnym „Librus”;
2) arkuszu ocen;
3) dokumentacji nauczyciela przedmiotu;
4) kartach oceny i samooceny.
§ 118
1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest
zespołowym, planowym działaniem uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie
programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych, bądź wykraczać poza te
treści, albo mieć charakter interdyscyplinarny.
96
3. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców w uzasadnionych
przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
5. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez
wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w WZO.
6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7. Ocena z projektu edukacyjnego jest uwzględniana przy ustalaniu oceny zachowania i
nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie
gimnazjum.
§ 119
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają ewaluacji.
2. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:
1) uczniowie – przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach z wychowawcą
oraz swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach Samorządu
Uczniowskiego;
2) rodzice (prawni opiekunowie) - w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i
indywidualnych, przez ankietę, rozmowy z nauczycielami;
3) nauczyciele – podczas zebrań Rady Pedagogicznej, wypełnianie ankiet,
obserwacje, wywiady.
3. Po każdym zakończonym roku szkolnym należy poddać weryfikacji
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, wyciągnąć wnioski, które będą pomocne przy
dalszych pracach.
4. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dokonuje Rada
Pedagogiczna.
97
ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 120
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego
zmiany lub go uchwala .
2. Wniosek o zmianę Statutu Szkoły może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy
kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji Statutu Szkoły, opracowuje jego
jednolity tekst.
4. Dyrektor Szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu Szkoły, jest
odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
5. Niniejszy Statut Szkoły udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 121
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół w
Stanominie” 15 września 2016 roku.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 roku.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Stanomino 30
    78-200 Białogard

    Dyrektor Szkoły - mgr inż. Krzysztof Skrzycki
  • 94 311 2282

Galeria zdjęć